logo Skip to content

Публикации на ЕЦБ

От 1 януари 2007 г. БНБ като член на Европейската система на централните банки участва със свои експерти в разработването на Годишния доклад на Европейската централна банка и в периодичните Доклади за конвергенцията, подготвяни от ЕЦБ.

Като част от своите задължения в рамките на ЕСЦБ централната банка на България превежда на български език тези издания и осъвременявания програмен документ Обща документация относно инструментите и процедурите по паричната политика на Евросистемата, които можете да намерите тук и на интернет страницата на Европейската централна банка. Специалисти от БНБ участват и при подготовката на българските издания на информационните брошури, публикувани от ЕЦБ.

БНБ има задължението да превежда и да публикува извадка от броевете на "Месечен бюлетин" на ЕЦБ, издавани през март, юни, септември и декември на съответната година.


 

Месечен бюлетин на ЕЦБ

Изданието съдържа подробен анализ на състоянието на икономиката и на рисковете за ценовата стабилност. То излиза седем дни след първото месечно заседание на Управителния съвет на ЕЦБ, на което се вземат решения за основните лихвени проценти.

От началото на 2011 г. националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната превеждат и публикуват на своите интернет страници само подбрани текстове от броевете на бюлетина, издавани през март, юни, септември и декември. Извадката съдържа увода, кратки резюмета на главите и макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ и на Евросистемата за еврозоната.

2010 г.

Брой 12/2010 г. EN BG PDF (4468 KB)
Брой 9/2010 г. EN BG PDF (4375 KB)
Брой 6/2010 г. EN BG PDF (3210 KB)
Брой 3/2010 г. EN BG PDF (3584 KB)

Календар

  • Няма текущи събития
Общ календар на рубриката

Годишен доклад на ЕЦБ

Доклад за конвергенцията

Обща документация

Информационни брошури