logo Skip to content

Мотивация за проекта и цитати на учени и управители на централни банки

По-голямата част от наличната литература с областта на икономическата история е посветена на напредналите икономики от Западна Европа и САЩ. Паричната и финансова история на Югоизточна Европа обаче е все още до голяма степен неизследвана. Тази статистическа публикация има за цел да запълни тази липса, като хвърли светлина върху паричната история на отделните държави от Югоизточна Европа и на региона като цяло.

Като публикува тази историческа база данни за широката общественост, Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (SEEMHN) се надява да мотивира работата върху по-нататъшни изследвания в областта на финансовата и парична история на Югоизточна Европа.

Цитати на учени

„…статистически серии като тези служат за скелет на (…написването на паричната история на Югоизточна Европа). Институционалните детайли и историческият контекст ще добавят съдържание към конструкцията.

Michael D. Bordo, Rutgers University and NBER

„…сравнителната перспектива на тази публикация...многократно подчертава основните заплахи пред финансовата стабилност, включително риска от „вноса” на доверие чрез фиксиране на обменните курсове, докато институциите, отговорни за провеждането на политики, както и фискалната дисциплина остават слаби.

Luis A. V. Catão, International Monetary Fund and Joint Vienna Institute

Тази значителна по своя принос публикация по парична история и данни (на Югоизточна Европа) ... ще премахне не само някои качествени прегради, пред които са се изправяли подобни изследователски инициативи, но също така и някои предразсъдъци, съпровождащи дебатите дали и до каква степен тези икономики могат да бъдат считани за вътрешно свързани с основното европейско развитие.

Nicos Christodoulakis, Athens University of Economics and Business

Matthias Morys (University of York, автор на въведението) приветства това съвместно усилие, отбелязвайки, че „…паричната история на Югоизточна Европа вече не е terra incognita.

Цитати на управители на централни банки

Изучаването гръцкия опит и сравняването с опита на други държави от Югоизточна Европа ни позволява създаването на полезна историческа база данни, която може да бъде обогатявана с нови и нови данни. Тя ще даде на икономическите агенти и хората, отговорни за вземането на управленски решения, полезна информация за прилагани мерки в областта на икономическата политика и ефектите от тях. Количествените показатели са важен инструмент в този аспект.”

Yannis Stournaras, управител на централната банка на Гърция

Българската народна банката вярва, че тази публикация ще послужи като статистически източник на парични и икономически времеви редове за Югоизточна Европа. Заедно с всички изследвания, които са проведени в рамките на Мрежата (SEEMHN), тази публикация ще продължи да стимулира нови анализи на паричната и икономическа история в сравнителна перспектива извън тесния обхват на региона.”

Иван Искров, управител на Банката народна банка

Интересът на централната банка на Румъния към Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (SEEMHN) беше предизвикан също така от убеждението, че хората ще могат да поемат по нови пътеки само след като напълно са разбрали миналото.

Mugur Constantin Isărescu, управител на централната банка на Румъния

Тази книга е резултат от дълъг и интензивен диалог между изследователи от различни държави в региона. Нека тя послужи и като полезна основа и стимул за по-нататъшни изследвания. Австрийската национална банка гледа напред към следващия рунд от дебати и анализи.

Ewald Nowotny, управител на централната банка на Австрия