logo Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - годишни данни (млн. евро)

Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Дългови инструменти -73.3 522.4 601.0 30.3 426.5 -132.8 -313.8
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове 734.4 2 608.7 973.8
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - различни от реинвестирана печалба 1 688.7 1 127.6 1 087.0 1 228.7 313.5 1 668.4 632.6
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - реинвестирана печалба -445.7 -173.7 -367.1 124.8 420.9 940.2 341.2
Общо финансови активи/пасиви 1 169.7 1 476.3 1 320.9 1 383.7 1 160.9 2 475.9 660.0
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).