logo Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - годишни данни (млн. евро)

Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Дългови инструменти -73.3 522.4 601.0 30.3 348.8 -122.0 -307.9 1 073.2
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове -1.3 2 521.1 1 311.2 316.4
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - различни от реинвестирана печалба 1 688.7 1 127.6 1 087.0 1 228.7 1 034.7 1 585.5 246.1 187.5
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - реинвестирана печалба -445.7 -173.7 -367.1 124.8 -1 036.0 935.6 1 065.1 128.9
Общо финансови активи/пасиви 1 169.7 1 476.3 1 320.9 1 383.7 347.4 2 399.1 1 003.3 1 389.6
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).