Размер на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - годишни данни (млн. евро) Периодичност Годишни данни Тип на данните Салдо към края на отчетния период Отрасъл на чуждестранното лице Общо Деноминирани в Евро Отрасъл на местното лице Общо Валута Всички валути Област на контрагента Свят (всички институционални сектори) Период 2014 Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Финансова сметка, Преки инвестиции в страната 38332.2 Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Финансова сметка, Преки инвестиции в страната, Дялов капитал и реинвестирана печалба 24233.4 Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Финансова сметка, Преки инвестиции в страната, Друг капитал 14098.8