logo Skip to content

Данни за ликвидността в банковата система (в хиляди левове) към 15.10.2018

Наличности по сметки на банките в БНБ Плащания в лева през RINGS
Сметки в евро Сметки в левове Платени средства Получени средства
3 419 612 6 195 080 3 720 469 3 150 913

Продажби/покупки на левове между БНБ и банките срещу евро (в хиляди левове)

Вальор Продажби на левове от БНБ Покупки на левове от БНБ
17.10.2018 860 565 173 091
15.10.2018 231 766 841 007

Формат за изтегляне


Сметки в евро - обобщени данни (в левова равностойност) за наличностите по сметките в евро със специално предназначение, признати за резервен актив по Наредба № 21 на БНБ, и сметките в евро в националния системен компонент TARGET2-BNB.

Сметки в левове - обобщени данни за наличностите по сметките за сетълмент в Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) и сметките със специално предназначение, признати за резервен актив по Наредба № 21 на БНБ.Информацията за плащанията на НОИ в СЕБРА е достъпна на страницата на НОИ.

Информацията за плащанията по ДЦК е достъпна на страницата на БНБ, рубрика Фискален агент/Информация за пазара на ДЦК/Плащания по ДЦК, емитирани на вътрешния пазар, с настъпващ падеж през текущата година.