logo Skip to content

Юридически лица и ЕТ

Указания към Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

(в сила от 1 август 2016 г.) Изтегли PDF (5388 KB)

 • Приложение № 1 • Списък и описание на отчетните форми и подотчетни лица по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
Изтегли PDF (118 KB)

 • Форма СПБ-9Б (по чл. 9, ал. 7) • Еднократен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на външен пазар
Изтегли PDF (498 KB)

 • Форма СПБ-9В (по чл. 9, ал. 6) • Отчет за продажба на допълнителни количества от дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
Изтегли PDF (718 KB)

 • Форма СПБ-9Г (по чл. 9, ал. 6) • Отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
Изтегли PDF (706 KB)

 • Форма СПБ-9Д (по чл. 9, ал. 6) • Отчет за лихвени плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
Изтегли PDF (723 KB)

 • Декларация - Форма СПБ-1 (по чл. 6, ал. 1, т. 1) и указания за попълване
Изтегли ZIP (297 KB)

 • Декларация - Форма СПБ-2 (по чл. 6, ал. 1, т. 2) и указания за попълване
Изтегли ZIP (284 KB)

 • Декларация - Форма СПБ-3 (по чл. 6, ал. 1, т. 3) и указания за попълване
Изтегли ZIP (262 KB)

 • Декларация - Форма СПБ-9 (по чл. 6, ал. 1, т. 4) и указания за попълване
Изтегли ZIP (506 KB)

 • Декларация - Форма СПБ-10 (по чл. 6, ал. 1, т. 5) и указания за попълване
Изтегли ZIP (509 KB)

 • Форма СПБ-4 (по чл. 9, ал. 1, т. 1) • Отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
Изтегли ZIP (263 KB)

 • Форма СПБ-4А (по чл. 9, ал. 4, т. 1) • Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
Изтегли ZIP (259 KB)

 • Форма СПБ-5 (по чл. 9, ал. 1, т. 2) • Отчет за салдата и начислените и изплатени лихви по сметка, открита в чужбина
Изтегли ZIP (242 KB)

 • Форма СПБ-6A (по чл. 9, ал. 1, т. 3) • Отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица
Изтегли ZIP (378 KB)

 • Форма СПБ-6Б (по чл. 9, ал. 1, т. 4) • Отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица
Изтегли ZIP (380 KB)

 • Форма СПБ-7 (по чл. 10) • Отчет за извършени преки инвестиции в чужбина с изключение на инвестиции в недвижими имоти
Изтегли ZIP (289 KB)

 • Форма СПБ-7А (по чл. 8, ал. 2) • Отчет при прекратяване на декларирана пряка инвестиция в чужбина
Изтегли ZIP (249 KB)

 • Форма СПБ-7Б (по чл. 10) • Отчет за извършени преки инвестиции в недвижими имоти в чужбина
Изтегли ZIP (245 KB)

 • Приложение № 1 • Списък и описание на отчетните форми и подотчетни лица по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
Изтегли PDF (118 KB)

 • Форма СПБ-9Б (по чл. 9, ал. 7) • Еднократен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на външен пазар
Изтегли PDF (498 KB)

 • Форма СПБ-9В (по чл. 9, ал. 6) • Отчет за продажба на допълнителни количества от дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
Изтегли PDF (718 KB)

 • Форма СПБ-9Г (по чл. 9, ал. 6) • Отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
Изтегли PDF (706 KB)

 • Форма СПБ-9Д (по чл. 9, ал. 6) • Отчет за лихвени плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
Изтегли PDF (723 KB)

 • Форма СПБ-10А (по чл. 9, ал. 11) • Отчет за активите на местни лица в ценни книжа, придобити без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник
Изтегли PDF (943 KB)

 • Форма СПБ-11 (по чл. 9, ал. 1, т. 5 и ал. 3) • Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица по получаването и предоставянето на услуги, възнаграждения и безвъзмездни постъпления и плащания
Изтегли ZIP (424 KB)

 • Форма СПБ-12 (по чл. 11) • Отчет за преки чуждестранни инвестиции в България
Изтегли ZIP (298 KB)