logo Skip to content

Членове на Управителния съвет

Родена на 24 юли 1974 г. в гр. София

Образование

1992–1996

Магистър по икономика, специалност „Международни икономически отношения”, Университет за национално и световно стопанство, гр. София;

.

1999

Финанси, счетоводство и контрол, втора специалност, Институт за следдипломна квалификация и специализация, Университет за национално и световно стопанство, София;

.

1988–1992

Средно образование, 7 СОУ „Св. Седмочисленици“ с разширено изучаване на английски език, София.

Квалификация

Май 2014

Дипломация и околна среда, Дипломатически институт към МВнР, София;

..

Ноември 2010

Изпълнение на европейските политики на национално ниво, EIPA, Копенхаген, Дания;

.

Юни – юли 2010

Европейска интеграция и регионалистика, EIPA, Барселона, Испания;

.

Април 2010

Подобряване на процеса по верификация на плащанията, ETCP, Париж, Франция;

.

Ноември 2009

Финансов мениджмънт на структурни фондове, IPA, Дъблин, Ирландия;

.

Ноември 2009

Финансов мениджмънт на европейските структурни фондове, EIPA, Маастрихт, Нидерландия;

.

Март 2008

Финансови анализи, International Human Resources.

.

Професионална кариера

От 17 юни 2016

Член на Управителния съвет на Българската народна банка с 6-годишен мандат;

.

Януари 2012 – юни 2016

Секретар по икономически въпроси, регионално развитие и инфраструктура на президента на Република България, Администрация на президента;

.

Юли – септември 2011

Началник на Кабинета на министъра, Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

.

Октомври 2009 – юли 2011

Заместник главен директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие”, управляващ орган на ОП

„Регионално развитие 2007 – 2013”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

.

Август – октомври 2009

Съветник по финансови въпроси на министъра, Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

.

Юни 2008 – август 2009

Старши финансов контролер, Алфа Финанс Холдинг;

.

Ноември 2006 – юни 2008

Финансов анализатор, Алфа Финанс Холдинг;

.

Август 2000 – ноември 2006

Контролинг на проекта Бизнес Парк София, Линднер България.

.
Людмила Елкова е член на Управителния съвет на Българската народна банка с шестгодишен мандат от 2 декември 2018 г.

От юни 2013 г. до август 2014 г. е заместник-министър на финансите, като при изпълнение на своите функции осъществява оперативно ръководство и координация на дейността на следните дирекции в Министерството на финансите: дирекция „Бюджет”, дирекция „Държавни разходи”, дирекция „Финанси на общините”, дирекция „Държавно съкровище”, дирекция „Национален фонд”, дирекция „Финанси на реалния сектор”.

От 2013 до август 2014 г. тя е алтернативен управител за България на Международния валутен фонд, управител за България на Международната банка за икономическо сътрудничество, член на Управителния съвет на Държавен фонд земеделие, член на Надзорния съвет на НОИ, член на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.

В периода 2010–2013 г. и 2015–2018 г. Людмила Елкова е консултант основно по проекти, свързани с данъци и такси, административен капацитет и административни режими, публични финанси и държавни помощи (както в Република България, така и в Република Косово).

В периода 2002–2009 г. Людмила Елкова е заемала поста директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите с отговорности по планиране, прогнозиране и отчитане на приходите в държавния бюджет, изготвяне на ежегодните промени в данъчното законодателство – Закон за данък върху добавената стойност, Закон за акцизите и данъчните складове, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за местните данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и изготвяне на изменения в счетоводното законодателство и методологически становища по въпроси, свързани със счетоводни и данъчни въпроси. В периода 2003–2009 г. тя е ръководител на Работна група 10 „Данъчна политика” с отговорности за съгласуваност на позициите при участието на българските представители в работните формати на ЕК след присъединяването на РБългария и при изготвяне на позициите в преговорния процес преди присъединяването. Представлява РБългария в работните формати на ЕК по данъчно облагане на високо равнище.

Ръководител на туининг проекти по програма PHARE с Министерството на финансите на Република Франция: „Въвеждане на най-добрите европейски практики в данъчното облагане и значението на съдебната практика на съда на ЕС при формиране на данъчната политика“ (2007–2008) и „Пълна хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на правото на ЕС“ (2005–2007).

От март 2003 до август 2010 година Людмила Елкова е член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД.

От 1 юни 2000 г. до 22 август 2002 г. Людмила Елкова е била главен експерт в дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите с отговорности по изготвяне на данъчни нормативни актове.

От 1996 до 1999 г. Людмила Елкова е орган на досъдебното производство в Столична следствена служба.

Людмила Елкова е завършила 22-ро ЕСПУ „Г. С. Раковски” в София. Магистър е по право в УНСС. Владее английски и ползва руски език.

Родена е на 22 март 1973 г. в гр. Стара Загора.
Роден на 26 юли 1963 г., в гр. Велико Търново

Образование и квалификация

2007

Доктор на икономическите науки, тема на дисертацията „Паричният ред. Критика на теорията на парите“, Университет за национално и световно стопанство;

.

1996

Доктор по икономика, тема на дисертацията „Търсене на пари в трансформиращите се икономики“, Икономически институт на БАН;

.

1994–1995

Докторски курсове по финанси и иконометрия, Женевски университет;

1991–1994

Магистър по икономика и финанси, Университет в гр. Пуатие и магистър по европейска икономика и финанси, Университет в гр. Нанси (Centre Européen Universitaire);

1983–1989

Магистър по икономика (политическа икономия), Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“;

1981–1982

Специалност „Обработка и проектиране на икономическата информация“, Университет за национално и световно стопанство;

1978–1981

Средно образование, 35-та руска езикова гимназия, гр. София.

Професионална кариера

Банков и финансов опит

Юли – септември 2014

Заместник-председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие;

.

Юни 2008 – септември 2009

Съветник на министъра на финансите;

.

2002–2008

Член на Икономическия съвет на Президента на Републиката, ръководител на „Икономическия доклад“ за Президента;

Юни 2002 – юни 2008

Член на Управителния съвет на БНБ;

Май 1996 – март 2002

Последователно експерт-изследовател и началник-отдел „Парични и икономически изследвания“ в БНБ;

.

Март – август 1994

Икономист, стажант в отдел „Управление на инвестиционни фондове“, SOGENAL, Люксембург.

Академичен и научен опит

2012 – до днес

Редовен професор по икономика, Университет „Жул Верн“ в гр. Амиен;

.

2009 – до днес

Гост-професор, EDHEC бизнес училище, гр. Ница;

2019 – до днес

Афилииран професор, департамент по теоретическа икономия, Висше икономическо училище, гр. Москва;

2010–2012

Гост-професор в Le STUDIUM, CNRS, Университет в Орлеан;

2004–2014

Гост-изследовател, Университет в гр. Торино (ICER);

.

1997–2010

Доцент (2001) и професор (2007) по Теория на парите и международни финанси, Университет за национално и световно стопанство.

.

Други професионални дейности

2018

Член на Управителния съвет на Европейската асоциация за история на икономическата мисъл;

2014

Основател и директор на Международния център за парични изследвания, УНСС;

2012–2016

Съосновател и ръководител на Софийското Бизнес училище при НБУ;

2005

Основател на Мрежата за парична и финансова история на Балканите, в рамките на Централните банки на Балканските страни;

2003–2006

Съосновател на Българската Макроикономическа Асоциация;

2002

Основател на Българското общество „Ф. Хайек“;

Гост лектор в Италия, Русия, Япония, САЩ, Ливан, Унгария, Румъния, Сърбия, и др.

Публикации и научна дейност

Публикувал е в следните списания: Comparative Economic Studies, Communist and Post-Communist Studies, Economics Bulletin, Economic Systems, Emerging Markets Finance & Trade, Eastern European Economics, Economie et Institutions, European Journal of the History of Economic Thought, History of Economic Ideas, History of Political Economy, History of Economic Thought and Policy, International Journal of Public Administration, Journal of European Economic History, Journal of Economic Issues, Kyoto Economic Review, Monde en développement, Oeconomia, Post-Communist Economies, Portuguese Economic Journal, Review of Austrian Economics, Revue d’études comparatives Est-Ouest, Revue de la Régulation, Romanian Economic Journal, Revue internationale de l’économie sociale, Revue d’économie financière, Revue d’histoire de la pensée économique, Savings & Development, Economic Alternatives, Икономическа мисъл, Социологически проблеми, Икономически изследвания, както и книги и глави в книги на български, английски, френски и руски език.

Подробно за публикациите и други научни дейности, виж: https://www.researchgate.net/profile/Nikolay_Nenovsky