logo
Skip to content

Уважаеми кандидати,

Преди попълване на формуляра, моля да се запознаете с Информацията по чл. 13 от Регламент 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) - тук.

Формата е в процес на преработка

Често задавани въпроси