logo Skip to content

Инспектори по банков надзор в дирекция „Инспекции“

Обща характеристика на длъжността:

Извършване на проверки на кредитни институции – събиране, обработка и анализ на данни в съответствие с процедурите, залегнали в процеса на надзорен преглед. Представяне на резултатите от извършените проверки.

Минимални изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Предпочитана специалност – финанси, счетоводство, стопанско управление, статистика, приложна математика, иконометрия;

• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);

• Много добро ниво на компютърна грамотност;

• Добро познаване на нормативната база, регулираща дейността на кредитните и финансови институции в България (национална регулаторна рамка, европейска регулативна рамка);

• Познания в анализ и оценка на банковите рискове;

• Умения за работа в екип и под напрежение.

С предимство ще се ползват кандидатите, представили сертификати за софтуерни програми, оценка на активи и други.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще е в областта на анализа на банковите рискове, включително и проверка на нивото на владеене на английски език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката, рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 16.08.2021 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път на посочения e-mail или по пощата.

Справки на тел.: 02 9145 1360 и 02 9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.