logo Skip to content

Инженер поддръжка в отдел „Технически системи за сигурност“, дирекция „Банкова сигурност и защита на класифицираната информация“

Обща характеристика на длъжността:

Планиране, доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на системи за сигурност в обекти на Българската народна банка. Извършване проверки на системи за сигурност в обекти на БНБ.

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Предпочитана специалност – електротехника, електроника, автоматика, изчислителна техника, машинна техника;

• Много добро ниво на компютърна грамотност;

• Задълбочени познания в областта на системите за сигурност;

• Владеене на английски език - ниво А1 според Европейската езикова рамка;

• Професионален опит – минимум 2 години;

• Умения за работа в екип и под напрежение.

С предимство ще се ползват кандидатите с висше техническо образование.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 01.11.2021 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път на посочения e-mail или по пощата.

Справки на тел.: 02/9145 1627 и 02/9145 1360.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.