logo
Skip to content

Експерти в отдел „Преструктуриране на кредитни институции в обхвата на Единния съвет за преструктуриране“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“

Обща характеристика на длъжността:

Участие в дейността на вътрешните екипи по преструктуриране (ВЕП), създадени съгласно чл. 83, параграф 3 от Регламент (ЕС) 806/2014, във връзка с разработване и актуализиране на планове за преструктуриране на кредитни институции, лицензирани в Република България, в преките правомощия на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП). Участие на оперативно ниво в процесите, свързани с прилагането на мерки по преструктуриране, съобразно решения на ЕСП. Участие в процеси и проекти в областта на преструктурирането на кредитни институции, включително с представители на други звена в БНБ, както и с други организации в страната и в чужбина чрез създадени работни групи и комитети.

Минимални изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка).

С предимство ще се ползват кандидатите:

• С познания на националната и европейска правна рамка в областта на преструктурирането и банковото дело, регулаторните изисквания, както и отчетността на кредитните институции за надзорни цели;

• С опит и допълнителни квалификации в областта на преструктурирането, банкова дейност, счетоводство и финанси.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва казус/тест в областта на банковото дело с фокус върху преструктурирането на кредитни институции.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи. Препоръка от бивши/настоящи работодатели и/или от лица от академичните среди (за кандидати без професионален опит до момента) е предимство.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 22.07.2022 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02/9145 1455 и 02/9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.