logo
Skip to content

Експерт, сигурност на ИКТ в отдел „Информационна сигурност и мрежи“, дирекция „Информационни системи“

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Предпочитана специалност – информатика, информационни технологии, компютърни системи и технологии, математика, изчислителна/комуникационна техника, автоматизация;

• Ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо) – В1 според Европейската езикова рамка;

• Задълбочени познания в областта на системите за информационна сигурност; компютърни мрежи и комуникации; сървърни операционни системи и бази данни;

• Опит при анализ на заплахите и уязвимостите и оценката на риска на информационни системи; изготвяне на контролни механизми за предотвратяване на инциденти свързани с ИТ сигурността; провеждане на анализи на информацията за инциденти свързани с ИТ сигурността;

• Опит в координиране и документиране на договорни взаимоотношения с външни изпълнители;

• Познания в областта на виртуализационните технологии;

• Опит в изготвяне на техническа документация;

• Познания по ITIL;

• Познания и интерес в тенденциите на развитие на съвременните комуникационни и информационни технологии;

• Много добро познаване на Закона за киберсигурност, Наредбата за минимални изисквания към мрежовата и информационната сигурност и стандартите за сигурност на информационните системи;

• Добри комуникационни умения и умения за работа в екип;

• Способност за работа под напрежение;

• Способност за бързо и компетентно разрешаване на проблеми, способност за работа по различни задачи и проекти едновременно.

За предимство ще се считат:

− притежаването на познания и опит в администриране на системи за информационна сигурност;

− притежаването на сертификати за професионална квалификация в областта на информационната сигурност;

− професионален опит на подобна позиция.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 30.06.2023 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02/9145 1455 и 02/9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.