logo
Skip to content

Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общия регламент за защита на данните)

 

Данни относно администратора на лични данни

Българската народна банка е администратор на лични данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

 

Цел на обработването и правно основание

Личните данни на кандидатите за работа се обработват за целите на процесите за провеждане на подбор на кандидати за работа в БНБ на основание чл. 6, т. 1, б. „а“ от Общия регламент за защита на данните. Личните данни се обработват с цел изпълнение на изискванията на Кодекса на труда и Закона за Българската народна банка.

 

Обработване на лични данни в процеса по подбор

В процеса по подбор се обработват документи, като: автобиография, диплома за завършено образование, сертификати, други удостоверителни документи, които съдържат лични данни относно идентичността, образованието и трудовия опит на кандидата за работа.

 

Лица, обработващи лични данни в БНБ

Достъп до личните данни на кандидати за работа имат определени от управителя длъжностни лица при изпълнение на задълженията им.

Българската народна банка не предоставя лични данни на кандидати за работа на трети лица.

 

Срок за съхранение на личните данни

Срокът за съхранение на лични данни е 6 (шест) месеца, считано от датата на приключване на съответния подбор, освен при желание на кандидата, изразено писмено, личните му данни да се съхраняват за срок от 1 (една) година, считано от същата дата. Личните данни се изтриват или се унищожават след изтичане на срока за съхранение.

 

Права на кандидатите за работа в БНБ

Кандидатите за работа имат право на достъп, коригиране, изтриване на подадените лични данни и/или на ограничаване на обработването при спазване на изискванията, посочени в чл. 15, 16, 17 и 18 от Общия регламент за защита на данните, както и на преносимост на данните, когато същите са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и се обработват по автоматизиран начин от БНБ.

Във връзка с упражняването на посочените по-горе права кандидатите за работа могат да отправят искания до БНБ.

Българската народна банка информира кандидата за работа за предприетите действия в изпълнение на отправеното искане в срок до 1 (един) месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца. При непредприемане на действия по отправено искане БНБ информира кандидата писмено.

Исканията във връзка с упражняването на тези права могат да бъдат изпращани на електронен адрес: HR@bnbank.org или PersonalData@bnbank.org, или по друг начин.

Кандидатите за работа имат право по всяко време да оттеглят съгласието си, като за целта изпратят уведомление на адрес HR@bnbank.org или PersonalData@bnbank.org, или използват друг начин, удостоверяващ оттеглянето на съгласието за обработване. Считано от датата на оттегляне на съгласието, подадените от кандидата документи няма да бъдат обработвани от длъжностните лица в БНБ. Личните данни, предоставени преди оттеглянето на съгласието, до изтичане на установения срок за съхранение се съхраняват в БНБ, освен при изрично желание на кандидата за работа те да бъдат изтрити.

Кандидатите за работа имат право на жалба до Комисията за защита на личните данни, адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, във връзка с обработването на техните лични данни.

 

Изискване за предоставяне на лични данни

Предоставянето на лични данни е необходимо за участие в процедурите за подбор и за сключването на трудов договор с БНБ. В случай че кандидатите за работа не предоставят лични данни, няма да могат да участват в процедурите по подбор и назначаване в БНБ.

 

Координати на администратора

Координатите на администратора във връзка с обработването на лични данни са: Българска народна банка, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, електронен адрес на длъжностното лице по защита на данните: PersonalData@bnbank.org.


Съгласие за обработване на лични данни Изтегли DOC (49 KB)