logo
Skip to content

Работно време на Обществения трезор

от понеделник до петък

от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 15:45 часа

-

Важно за наемателите

От наемателя/пълномощника на наемателя се подписват в БНБ следните документи:

заявление;

договор за наем на сейф и общи условия към него;

анекс към договора за наем на сейф в Обществения трезор.

-

Сейфове в Обществения трезор

Размер на сейф

Габарити (в сантиметри)

Годишна цена в левове

Годишна цена в евро

Ширина

Височина

Дълбочина

I

26

8

42

163

84

II

26

13

42

245

126

III

26

18

42

326

168

IV

26

23

42

408

210

V

26

28

42

462

238

VI

26

45

42

517

266

VII

58

45

47

571

294

Банкови сметки

Банкова сметка в левове:

IBAN – BG40BNBG96611000066123

BIC код – BNBGBGSD

Основание за внасяне – цена за наемане на сейф

-

Банкова сметка в евро:

Direct to BNBGBGSF via TARGET2

IBAN: BG83BNBG96611100066141

Bulgarian National Bank

Details of payment: treasury deposit vault №...

-

Таксата за превода е изцяло за сметка на наемателя.

Българската народна банка (БНБ) е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО и Закона за защита на личните данни. Получените от Вас лични данни се обработват от БНБ на основание и за целите на сключването и изпълнението на договор за наем на сейф в Обществения трезор на БНБ. В Политика на Българската народна банка при обработване на лични данни се съдържа подробна информация относно обработването на лични данни в БНБ.

-

-


Прикачени файлове

Общи условия за наемане на сейфове в Обществения трезор на БНБ Изтегли DOC (82 KB)

Образец на заявление за наем на сейф за физически лица Изтегли DOC (39 KB)

Образец на заявление за наем на сейф за юридически лица Изтегли DOC (40 KB)

Образец на пълномощно за наем на сейф Изтегли DOC (34 KB)

Образец на оттегляне на пълномощно за наем на сейф Изтегли DOC (33 KB)