logo
Skip to content

.
Насоки и препоръки на ЕБО

Съгласно Закона за кредитните институции (чл. 79а, ал. 1, т. 2), БНБ следи за прилагането на насоките, препоръките и другите мерки, публикувани от Европейския банков орган. Във връзка с уеднаквяването на надзорните практики и управлението на риска в ЕС кредитните институции следва да се съобразят с изискванията на тези насоки и препоръки, както следва: EN BG

Насоки на Европейския банков орган (ЕБО) относно усъвършенствания подход за измерване (АМА) - разширения и изменения (EBA/GL/2012/01) EN BG

Насоки на Европейския банков орган (ЕБО) относно стресирана стойност под риск (Stressed VaR) (EBA/GL/2012/2) EN BG

Указания на Европейския банков орган (ЕБО) относно изискването за допълнителен риск от неизпълнение и миграционен риск (IRC) (EBA/GL/2012/3) EN BG

Препоръка относно разработването на планове за възстановяване (EBA/REC/2013/02) EN BG

Насоки за капиталовите мерки за предоставяне на кредити в чуждестранна валута на нехеджирани кредитополучатели по процеса за надзорен преглед и оценка (ПНПО) (EBA/GL/2013/02) EN BG

Препоръка на ЕБО относно използването на идентификационния код на правния субект (ИКПС) (EBA/REC/2014/01) EN BG

Насоки на ЕБО относно приложимия номинален дисконтов процент за променливото възнаграждение (EBA/GL/2014/01) EN BG

Насоки относно оповестяването на обременени и свободни от тежести активи (EBA/GL/2014/03) (отменени, считано от 28.06.2021) EN BG

  • Образец за оповестяване на обременените с тежести активи
EN BG

Насоки относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране на кредитни институции съгласно Препоръка A4 от ЕССР/2012/2 (EBA/GL/2014/04) (отменени, считано от 31.12.2020 г.) EN BG

  • Образци за планове за финансиране
EN BG

Насоки относно прехвърляне на значителен кредитен риск във връзка с членове 243 и 244 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2014/05) EN BG

Насоки относно набора от сценарии, за използване при плановете за възстановяване (EBA/GL/2014/06) EN BG

Насоки относно събирането на данни за високоплатени служители (EBA/GL/2014/07) (отменени, считано от 31.12.2022 г.) EN BG

Насоки относно сравнителния анализ на възнагражденията (EBA/GL/2014/08) (отменени, считано от 31.12.2022 г.) EN BG

Насоки относно видовете тестове, прегледи или симулации, които могат да доведат до мерки за подкрепа съгласно член 32, параграф 4, точка г), подточка iii) от Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (EBA/GL/2014/09) EN BG

Насоки относно критериите за определяне на условията за прилагане на член 131, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС (Директива за капиталовите изисквания) във връзка с оценяването на други системно значими институции (Д-СЗИ) (EBA/GL/2014/10) EN BG

Насоки за определяне на мерките за намаляване или премахване на пречките пред възможността за преструктуриране и обстоятелствата, при които може да се прилага всяка мярка съгласно Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2014/11) EN BG

Насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) (EBA/GL/2014/13) (отменени, считано от 01.01.2023 г.) EN BG

Насоки относно съществеността, търговската тайна и поверителността и относно честотата на оповестяване на информация съгласно член 432, параграф 1, член 432, параграф 2 и член 433 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2014/14) EN BG

Съвместни насоки относно сближаването на надзорните практики по отношение на съгласуваността на споразуменията за координиране на надзора върху финансовите конгломерати (JC/GL/2014/01) EN BG

  • Приложение 1: Образец за процеса на съотнасяне за финансовия конгломерат
EN BG

Препоръки относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/REC/2015/01) EN BG

Препоръки за изменение на EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/REC/2015/02) EN BG

Насоки на ЕБО относно националните предварителни списъци с най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, за които се събират такси (EBA/GL/2015/01) EN BG

Насоки за минималния списък с качествени и количествени показатели, свързани с плана за възстановяване (EBA/GL/2015/02) EN BG

Насоки относно активаторите за използване на мерки за ранна намеса съгласно член 27, параграф 4 от Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2015/03) EN BG

Насоки относно фактическите обстоятелства, представляващи съществена заплаха за финансовата стабилност, и елементите, свързани с ефективния характер на инструмента за продажба на стопанска дейност съгласно член 39, параграф 4 от Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2015/04) EN BG

Насоки относно определянето на условията, при които реализацията на активите или задълженията чрез обичайното производство по несъстоятелност би имала неблагоприятни последици за един или повече финансови пазари съгласно член 42, параграф 14 от Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2015/05) EN BG

Насоки относно минималния списък на услугите или улесненията, необходими, за да позволят на приемателя да извършва ефективно прехвърлената му дейност съгласно член 65, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2015/06) EN BG

Насоки за тълкуването на различните обстоятелства, при които за дадена институция се приема, че е проблемна или има вероятност да стане проблемна съгласно член 32, параграф 6 от Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2015/07) EN BG

Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл (EBA/GL/2015/08) (прилагат се до 30.06.2019) EN BG

Насоки относно методите за изчисление на вноски в схеми за гарантиране на депозитите (EBA/GL/2015/10) EN BG

Насоки на ЕБО относно оценката на кредитоспособността (EBA/GL/2015/11) (отменени, считано от 30.06.2021 г.) EN BG

Насоки на ЕБО относно просрочени задължения и реализиране на обезпечения (EBA/GL/2015/12) EN BG

Насоки определящи условията за вътрешногрупова финансова подкрепа съгласно член 23 от Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2015/17) EN BG

Насоки относно контрола на продукти и правилата за управление на банкови продукти на дребно (EBA/GL/2015/18) EN BG

Насоки за уведомленията относно паспортната дейност на кредитните посредници съгласно Директивата за ипотечните кредити (EBA/GL/2015/19) EN BG

Насоки Лимити за максималния размер на експозициите към предприятия, извършващи паралелна банкова дейност извън регулирана рамка (EBA/GL/2015/20) EN BG

Насоки относно минималните критерии, които трябва да бъдат изпълнени по отношение плана за оздравяване на дейността (EBA/GL/2015/21) EN BG

Насоки за разумни политики за определяне на възнагражденията (EBA/GL/2015/22) (отменени, считано от 31.12.2021) EN BG

Насоки относно предоставянето на информация в обобщена или сбита форма за целите на член 84, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2016/03) EN BG

Насоки относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС (EBA/GL/2016/04) EN BG

Насоки относно диалога между компетентните органи, осъществяващи надзор върху кредитните институции и регистрирания(ите) одитор(и) (EBA/GL/2016/05) EN BG

Насоки относно политиките и практиките за възнагражденията, свързани с продажбата и предоставянето на продукти и услуги при банкиране на дребно (EBA/GL/2016/06) EN BG

Насоки относно прилагането на определението за неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2016/07) EN BG

Насоки относно непряката подкрепа за секюритизационни сделки (EBA/GL/2016/08) EN BG

Насоки относно корекциите на модифицираната дюрация за дългови инструменти по силата на член 340, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2016/09) EN BG

Насоки относно информацията, свързана с ВААК и ВААЛ, събирана за целите на процеса на надзорен преглед и оценка (EBA/GL/2016/10) EN BG

Съвместни насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор (JC/GL/2016/01) EN BG

Препоръки за изменение на EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/REC/2017/01) EN BG

Насоки относно оповестяването на отношението на ликвидно покритие за допълване на оповестяването на управлението на ликвидния риск съгласно член 435 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2017/01) (отменени, считано от 28.06.2021) EN BG

Насоки относно изисквания за оповестяване на информация съгласно осма част от Регламент (ЕС) №575 (EBA/GL/2016/11) (отменени, считано от 28.06.2021) EN BG

Насоки за оценка на риска в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в рамките на процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) (EBA/GL/2017/05) EN BG

Насоки относно практиките за управление на кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни загуби на кредитните институции (EBA/GL/2017/06) EN BG

Насоки за единно оповестяване съгласно член 473а от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 върху собствения капитал (EBA/GL/2018/01, 16.01.2018) EN BG

Препоръка относно обхвата на субектите в плана за възстановяване на групата (EBA/REC/2017/02, 26.01.2018 г.) EN BG

Съвместни насоки относно характеристиките на рисково-базирания подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на чувствителността към риск (ESAs/2016/72 от 07/04/2017) EN BG

Окончателни насоки - Съвместни насоки съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2015/847 относно мерките, които доставчиците на платежни услуги следва да предприемат за откриване на липсваща или непълна информация за платеца или получателя, и процедурите, които те следва да въведат с цел управление на преводи на средства, при които липсва изискваната информация (JC/GL/2017/16, 16/01/2018) EN BG

Насоки относно критериите за определяне на минималната парична стойност на застраховката „Професионална отговорност“ или друга сравнима гаранция съгласно член 5, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366 (EBA/GL/2017/08) EN BG

Насоки относно информацията, която се предоставя за лицензирането на платежни институции и институции за електронни пари и за регистрацията на доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка съгласно член 5, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/2366 (EBA/GL/2017/09) EN BG

Преразгледани насоки относно докладването на значими инциденти съгласно Директива (ЕС) 2015/2366 (ДПУ2) (EBA/GL/2021/03) (прилагат се от 01.01.2022 г.) EN BG

  • Доклад за значим инцидент (прилага се от 1 януари 2022 г.)
EN BG

Насоки относно управление на риска в областта на ИКТ и сигурността (EBA/GL/2019/04) (прилагат се от 30.06.2020) EN BG

Насоки относно процедурите за разглеждане на жалби срещу предполагаеми нарушения на Директива (ЕС) 2015/2366 (EBA/GL/2017/13) EN BG

Насоки относно вътрешното управление (EBA/GL/2017/11) (отменени, считано от 31.12.2021 г.) EN BG

Насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции (EBA/GL/2017/12) (прилагат се от 01.01.2019) (отменени, считано от 31.12.2021) EN BG

Насоки относно надзора на значими клонове (EBA/GL/2017/14) (прилагат се от 31.05.2018) EN BG

Насоки относно свързаните клиенти съгласно член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2017/15) EN BG

Насоки относно оценката на параметрите PD и LGD и третирането на експозиции в неизпълнение (EBA/GL/2017/16) (прилагат се от 01.01.2021) EN BG

Насоките относно изискванията за докладване на данни за измами съгласно член 96, параграф 6 от ДПУ2 (EBA/GL/2018/05) - консолидирана версия, в сила от 1 юли 2020 г. EN BG

  • Отчет за измами - консолидирана версия, в сила от 1 юли 2020 г.
EN BG

Насоки относно разглеждането на жалби за сектора на ценните книжа и за банковия сектор (JC/2018/35, 04.10.2018) EN BG

Препоръки за изменение на Препоръки EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/REC/2018/01) EN BG

Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл (EBA/GL/2018/02) (отменени, считано от 30.06.2023 г.) EN BG

Преразгледани насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) и надзорните стрес тестове, за изменение на EBA/GL/2014/13 от 19 декември 2014 г. (EBA/GL/2018/03) (отменени, считано от 01.01.2023 г.) EN BG

Насоки относно стрес тестването на институциите (EBA/GL/2018/04) (прилагат се от 01.01.2019) EN BG

Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции (EBA/GL/2018/06) (прилагат се от 30.06.2019) EN BG

Насоки относно условията за възползване от освобождаване от задължението за създаване на резервен механизъм съгласно член 33, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/389 (РТС за SCA & CSC) (EBA/GL/2018/07) EN BG

Насоки относно критериите за ОПС за секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа (EBA/GL/2018/08) (прилагат се от 20.05.2019) EN BG

Насоки относно критерии за ОПС за секюритизации, различни от обезпечени с активи търговски ценни книжа (EBA/GL/2018/09) (прилагат се от 20.05.2019) EN BG

Насоки относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции (EBA/GL/2018/10) (прилагат се от 31.12.2019) EN BG

Насоки относно определянето на видовете експозиции, свързани с висок риск (EBA/GL/2019/01) (прилагат се от 01.07.2019) EN BG

Насоки за възлагане на дейности на външни изпълнители (EBA/GL/2019/02) (прилагат се от 30.09.2019) EN BG

Насоки за оценка на LGD, подходяща при икономически спад („LGD при икономически спад“) (EBA/GL/2019/03) (прилагат се от 01.01.2021) EN BG

Hасоки относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране на кредитни институции съгласно Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 20 декември 2012 г. (ESRB/2012/2) (EBA/GL/2019/05) от 09.12.2019 г. EN BG

  • Приложение I „Отчетност относно плановете за финансиране“
EN BG

  • Приложение II „Образци за планове за финансиране“
EN BG

Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/02 от 02.04.2020 г.) EN BG

Насоки за изменение на Препоръки EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/GL/2020/03) EN BG

Насоки за определяне на среднопретегления падеж на транша в съответствие с член 257, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2020/04) (прилагат се от 01.09.2020) EN BG

Насоки за редуциране на кредитния риск за институции, прилагащи вътрешнорейтинговия подход, със собствени оценки на загубата при неизпълнение (LGD) (EBA/GL/2020/05) (прилагат се от 01.01.2022) EN BG

Насоки относно предоставянето и наблюдението на кредити (EBA/GL/2020/06) (прилагат се от 30.06.2021) EN BG

Насоки относно отчетността и оповестяването на експозиции, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/07) EN BG

  • Приложение 1 - Отчетни образци, обхващащи информация за експозиции, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19
EN BG

  • Приложение 2 - Инструкции за отчетност, обхващащи информация за експозиции, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19
EN BG

  • Приложение 3 - Образци за оповестяване, обхващащи информация за експозициите, предмет на законодателни и частни мораториуми, и за новоотпуснати експозиции, за които се прилагат публични гаранционни схеми
EN BG

Насоки EBA/GL/2020/08 от 25 юни 2020 за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 EN BG

Насоки относно третирането на структурните валутни позиции съгласно член 352, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (РКИ) - EBA/GL/2020/09 от 01.07.2020 EN BG

Насоки относно прилагането на прагматичен процес на надзорен преглед и оценка през 2020 г. с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/10) EN BG

Насоки относно изискванията за надзорна отчетност и оповестяване в съответствие с „бързата редакция“ на РКИ в отговор на пандемията от COVID-19 (EBA/GL/2020/11) EN BG

Насоки за изменение на Насоки за единно оповестяване съгласно член 473а от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 върху собствения капитал (EBA/GL/2018/01) с цел гарантиране съответствие с „бързата редакция“ на РКИ в отговор на пандемията от COVID-19 (EBA/GL/2020/12) EN BG

Насоки относно подходящите подгрупи от секторни експозиции, към които компетентни или определени органи могат да прилагат буфер за системен риск в съответствие с член 133, параграф 5, буква е) от Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2020/13) от 30.09.2020 EN BG

Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/15), от 02.12.2020 EN BG

Насоки за определяне на условията за прилагане на алтернативното третиране на експозициите на институциите, свързани с „тристранни споразумения за обратно изкупуване“, посочени в член 403, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за целите на големите експозиции (EBA/GL/2021/01), от 15.02.2021 EN BG

Насоки съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоки относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ“), за отмяна и замяна на Насоки JC/2017/37, (EBA/GL/2021/02), от 01.03.2021 г. EN BG

Насоки за разумни политики за определяне на възнагражденията съгласно Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2021/04) (прилагат се от 31.12.2021 г.) EN BG

Насоки относно вътрешното управление съгласно Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2021/05) (прилагат се от 31.12.2021 г.) EN BG

Насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции (EBA/GL/2021/06) (прилагат се от 31.12.2021 г.) EN BG

Насоки относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2021/07) (прилагат се от 01.01.2022) EN BG

Насоки относно наблюдението на прага и други процедурни аспекти във връзка с учредяването на междинно предприятие майка от ЕС съгласно член 21б от Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2021/08) (прилагат се от 14.11.2021) EN BG

Насоки за определяне на критериите за оценяване на извънредните случаи, в които институциите превишават максималните размери на големите експозиции по член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и срока и мерките за възобновяване на спазването по член 396, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2021/09) (прилагат се от 01.01.2022 г.) EN BG

Насоки относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС (Преразгледани) (EBA/GL/2021/10) EN BG

Насоки за показателите, свързани с плана за възстановяване (EBA/GL/2021/11) EN BG

Насоки относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за пруденциален надзор, надзорните органи за БИП/БФТ и звената за финансово разузнаване в съответствие с Директива 2013/36/ЕС (EA/GL/2021/15) (прилагат се от 01.06.2022 г.) EN BG

Насоки относно характеристиките на рисково базирания подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на чувствителността към риск съгласно член 48, параграф 10 от Директива (ЕС) 2015/849 (изменящи Съвместни насоки ESAs/2016/72) Насоки за рисково базиран надзор (EBA/GL/2021/16) (прилагат се от 04.07.2022 г.) EN BG

Насоки относно изключението за ограничена мрежа съгласно ДПУ2 (EBA/GL/2022/02) (прилагат се от 01.06.2022 г.) EN BG

Насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) и надзорните стрес тестове (EBA/GL/2022/03) (прилагат се от 01.01.2023 г.) EN BG

Насоки относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/GL/2022/04) (прилагат се от 16.08.2022 г.) EN BG

Насоки относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/05) (прилагат се от 01.12.2022 г.) EN BG

Насоки относно сравнителния анализ на практиките за възнагражденията, разликата в заплащането на жените и мъжете и одобрените по-високи съотношения съгласно Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2022/06) (прилагат се от 31.12.2022 г.) EN BG

Насоки относно събирането на данни за високоплатени служители съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива (ЕС) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08) (прилагат се от 31.12.2022 г.) EN BG

Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2018/10 относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции (EBA/GL/2022/13) (прилагат се от 31.12.2022 г.) EN BG

Насоки, издадени въз основа на член 84, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС за определяне на критерии за установяването, оценката, управлението и редуцирането на рисковете, произтичащи от потенциални промени в лихвени проценти и за оценката и наблюдението на риска от кредитния спред на дейностите на институциите извън търговския портфейл (EBA/GL/2022/14) (прилагат се от 30.06.2023 г.) EN BG

Насоки относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/15) (прилагат се от 02.10.2023 г.) EN BG

Насоки за изменение на насоки EBA/2021/02 съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоките относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ“) (EBA/GL/2023/03) (прилагат се от 03.11.2023 г.) EN BG

Насоки относно политиките и механизмите за контрол за ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) при предоставянето на достъп до финансови услуги (EBA/GL/2023/04) (прилага се от 03.11.2023 г.) EN BG

Насоки относно сравнителния анализ на практиките в областта на многообразието, включително политиките за многообразие и разликата в заплащането на жените и мъжете съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива (ЕС) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08) (прилагат се от 27.06.2024 г.) EN BG