logo
Skip to content


Регламенти

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2533/98 НА СЪВЕТА от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 юни 2016 година относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 EN BG