logo
Skip to content


Наредби

Наредба № 1 на БНБ от 10 януари 2018 г. за формата и съдържанието на обособените баланси на управление „Емисионно“, управление „Банково“ и на консолидирания отчет за финансовото състояние на Българската народна банка EN BG PDF (222KB)

Наредба № 2 на БНБ от 22 декември 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции EN BG PDF (212KB)

Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти EN BG PDF (295KB)

Наредба № 4 на БНБ от 21 декември 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките EN BG PDF (86KB)

Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа EN BG PDF (508KB)

Наредба № 6 на БНБ за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение EN BG PDF (91KB)

Наредба № 7 на БНБ от 24 април 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките EN BG PDF (127KB)

Наредба № 8 на БНБ от 27 април 2021 г. за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал EN BG PDF (125KB)

Наредба № 9 на БНБ от 26 юли 2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка EN BG PDF (107KB)
  • Заявление по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 9 на БНБ
EN BG PDF (56KB)

Наредба № 10 на БНБ от 24 април 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките EN BG PDF (81KB)

Наредба № 11 на БНБ от 1 март 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките EN BG PDF (66KB)

Наредба № 12 на БНБ от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове EN BG PDF (98KB)

Наредба № 13 на БНБ от 18 август 2016 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове EN BG PDF (197KB)

Наредба № 14 на БНБ от 4 февруари 2010 г. за съдържанието на одиторския доклад за надзорни цели (в сила от 1 март 2010 г.) EN BG PDF (36KB)

Наредба № 15 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа EN BG PDF (79KB)

Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента EN BG PDF (519KB)

Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки EN BG PDF (113KB)

Наредба № 18 на БНБ от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение EN BG PDF (2295KB)
  • Приложение № 1 • Заявление за възпроизвеждане на българска банкнота или монета
EN BG PDF (712KB)
  • Приложение № 2 • Протокол за задържане на банкноти/монети, които пораждат съмнение, че са умишлено повредени и/или са обект на престъпление
EN BG PDF (791KB)
  • Приложение № 3 • Протокол за предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна
EN BG PDF (343KB)
  • Приложение № 4 • Протокол за задържане на банкноти/монети, които пораждат съмнение, че са неистински или преправени
EN BG PDF (792KB)

Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници EN BG PDF (100KB)

Наредба № 20 на БНБ от 24 април 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност и на лицата, заемащи ключови позиции EN BG PDF (967KB)
  • Приложение № 1 • Въпросник за оценка за надеждност и пригодност (към чл. 8, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 20, ал. 3, т. 4, буква „а“)
EN BG DOC (388KB)
  • Приложение № 2 • Въпросник за оценка за надеждност и пригодност (към чл. 8, ал. 1, т. 5, буква „б“ и чл. 20, ал. 3, т. 4, буква „б“)
EN BG DOC (329KB)

Наредба № 21 на БНБ за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка (в сила от 4 януари 2016 г.) EN BG PDF (436KB)

Наредба № 22 на БНБ от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър EN BG PDF (110KB)

Наредба № 23 на БНБ от 16 декември 2016 г. за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете EN BG PDF (46KB)

Наредба № 24 на БНБ за обмяна на старите банкноти и монети с нови банкноти и монети във връзка с деноминацията на лева EN BG PDF (79KB)

Наредба № 25 на БНБ по §4, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за деноминация на лева EN BG PDF (42KB)

Наредба № 26 на БНБ от 23 април 2009 г. за финансовите институции EN BG PDF (155KB)

Наредба № 27 на БНБ от 13 март 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа EN BG PDF (77KB)

Наредба № 28 на МФ и БНБ за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна (в сила от 1 март 2013 г.) EN BG PDF (114KB)
  • Приложениe към Наредба № 28 на МФ и БНБ (в сила от 1 март 2013 г.)
EN BG PDF (76KB)
  • Писма на БНБ и МФ, които имат тълкувателен характер по отношение на въпроси, свързани с приложението на Наредба № 28 на МФ и БНБ
EN BG PDF (2969KB)

Наредба № 29 на БНБ от 12 декември 2015 г. за определяне на реда на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките EN BG PDF (60KB)

Наредба № 30 на БНБ от 21 януари 2016 г. за изчисляване размера и събиране на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките EN BG PDF (144KB)

Наредба № 31 на БНБ от 4 октомври 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа EN BG PDF (77KB)

Наредба № 32 на БНБ за отчетността и бюджета на синдика на банка в несъстоятелност EN BG PDF (68KB)

Наредба № 33 на БНБ за възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност EN BG PDF (92KB)

Наредба № 34 на БНБ за събиране на информация и извършване на проверки относно дейността на синдика на банка в несъстоятелност EN BG PDF (65KB)

Наредба № 35 на Министерство на правосъдието и БНБ за реда за продажба чрез търг на движими вещи, заложени в полза на банката EN BG PDF (146KB)

Наредба № 36 на БНБ за банките попечители по Кодекса за социално осигуряване EN BG PDF (92KB)

Наредба № 37 на БНБ от 16 юли 2018 г. за вътрешните експозиции на банките EN BG PDF (52KB)

Наредба № 39 на БНБ от 28 март 2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение EN BG PDF (66KB)

Наредба № 40 на БНБ от 1 декември 2020 г. за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране (сила от 1 януари 2021 г.) EN BG PDF (95KB)

Наредба № 41 на БНБ от 25 февруари 2021 г. за определяне на размера на индивидуалните годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки EN BG PDF (49KB)

Наредба № 42 на БНБ от 21 юни 2022 г. за реда и условията за издаване на покрити облигации EN BG PDF (61KB)

Наредба № 43 на БНБ от 28 юли 2022 г. за реда и условията за определяне и изплащане на максимална дневна сума при спиране на изпълнението на задължения по отговарящи на условията влогове EN BG PDF (66KB)

Наредба № 44 на БНБ от 28 юли 2022 г. за условията и реда за избор на независими оценители по чл. 55а от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници EN BG PDF (115KB)

Наредба № 5 на Министерство на правосъдието и БНБ за условията и реда за включване и изключване във/от списъка на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции EN BG PDF (38KB)

Наредба № 6 на Министерството на правосъдието и БНБ за изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители EN BG PDF (76KB)

Наредба № 8121з-444 от 3 май 2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции, издадена от МВР и БНБ EN BG PDF (164KB)