logo
Skip to content


Закони

Закон за Българската народна банка EN BG PDF (149KB)

Закон за Българската народна банка
(в сила от датата, посочена в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България, с изключение на §6, ал. 1, §9 и 11, които влизат в сила от деня на обнародването му)
EN BG PDF (123KB)

Наредби

Наредба № 18 на БНБ от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение (изм. и доп. в сила от 1 януари 2023 г.) EN BG PDF (1652KB)

Наредба № 24 на БНБ за обмяна на старите банкноти и монети с нови банкноти и монети във връзка с деноминацията на лева EN BG PDF (79KB)

Наредба № 39 на БНБ от 28 март 2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение (в сила от 1 февруари 2023 г.) EN BG PDF (68KB)

Указания

Указания за прилагане на Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично паричното обращение EN BG PDF (764KB)
 • Форма 1
EN BG XLSX (15KB)
 • Форма 2
EN BG XLSX (20KB)
 • Форма 3
EN BG XLSX (31KB)
 • Форма 4
EN BG XLSX (17KB)
 • Форма 5
EN BG XLSX (16KB)

Тарифи

Тарифа за таксите, които БНБ събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети (в сила от 1 август 2023 г.) EN BG PDF (243KB)
 • Приложение № 1 • Такси на БНБ при обслужване на клиенти с банкноти и монети (в сила от 1 август 2023 г.)
EN BG PDF (107KB)
 • Приложение • Стойност на тестови комплект с истински годни и негодни български банкноти/разменни монети във връзка с изпълнение на Общи условия на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване
EN BG PDF (210KB)

Тарифа на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на нови емисии банкноти/разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самоообслужване (в сила от 1 януари 2023 г.) EN BG PDF (76KB)

Заповеди

Заповед на управителя на БНБ за изменение на Указание за прилагане на Наредба № 18 на БНБ EN BG PDF (3546KB)

Съвместна заповед на управителя на БНБ и министъра на финансите за определяне на „инвестиционно злато” за целите на § 1, т. 24, буква „б” от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност EN BG PDF (2954KB)

Стандарти

Стандарт за разпознаване на български банкноти (в сила от 1 февруари 2023 г.) EN BG PDF (4475KB)

Стандарт за разпознаване на български разменни монети (в сила от 16 окотмври 2019 г.) EN BG PDF (246KB)

Общи условия

Общи условия на Българската народна банка за закупуване на едро и последващо продаване на дребно на възпоменателни монети и комплекти с монети от банки (в сила от 1 август 2023 г.) EN BG PDF (398KB)

Общи условия на БНБ за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност (в сила от 1 август 2023 г.) EN BG PDF (638KB)

Общи условия на БНБ за провеждане или оказване на съдействие при провеждане на обучения за работа с банкноти и монети съгласно Наредба № 18 (в сила от 1 август 2023 г.) EN BG PDF (259KB)
 • График за провеждане на обучение в БНБ във връзка с изпълнение на Общи условия на БНБ за провеждане или оказване на съдействие при провеждане на обучения за работа с банкноти и монети съгласно Наредба № 18
EN BG PDF (139KB)

Общи условия на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване (в сила от 1 януари 2023 г.) EN BG PDF (1971KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за предоставяне на тестови комплект с истински банкноти/монети
EN BG PDF (304KB)
 • Приложение № 2 • Заявление за предоставяне на мостри на нови емисии български банкноти/разменни монети
EN BG PDF (343KB)
 • Приложение № 3 • Заявление за встъпителни тестове на машини за сортиране/машини за самообслужване
EN BG PDF (323KB)
 • Приложение № 4 • Заявление за повторни встъпителни тестове на машини за сортиране/машини за самообслужване
EN BG PDF (329KB)
 • Приложение № 5 • Заявление за контролни тестове на машини за сортиране/машини за самообслужване
EN BG PDF (378KB)
 • Приложение № 6 • Заявление за повторни контролни тестове на машини за сортиране/машини за самообслужване
EN BG PDF (313KB)