logo
Skip to content


Закони

Закон за Българската народна банка EN BG PDF (144KB)

Закон за кредитните институции EN BG PDF (977KB)

Закон за платежните услуги и платежните системи EN BG PDF (476KB)

Наредби

Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти EN BG PDF (295KB)

Наредба № 12 на БНБ от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове EN BG PDF (98KB)

Наредба № 13 на БНБ от 18 август 2016 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове EN BG PDF (197KB)

Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента EN BG PDF (519KB)

Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници EN BG PDF (100KB)

Наредба № 22 на БНБ от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър EN BG PDF (110KB)

Наредба № 26 на БНБ от 23 април 2009 г. за финансовите институции EN BG PDF (155KB)

Указания

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари от информационната система на Централния кредитен регистър EN BG PDF (607KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на ЦКР
EN BG DOC (37KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на ЦКР
EN BG DOC (105KB)
 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на ЦКР, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от Наредба № 22 на БНБ
EN BG DOC (35KB)
 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на ЦКР
EN BG DOCX (38KB)
 • Приложение № 5 • Регистрационен формуляр за администратори с права на достъп до автоматичен интерфейс в "WEB-приложение за удостоверения на информационната система на ЦКР"
EN BG DOCX (30KB)
 • Приложение № 6 • Списък на активните потребители в WEB-приложението за удостоверения от ЦКР
EN BG DOC (42KB)
 • Приложение № 7 • Номенклатура "Основания за извършване на справки от информационната система на ЦКР"
EN BG PDF (34KB)

Указания за подаване и получаване на информация от информационната система на Централния кредитен регистър EN BG PDF (1431KB)

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на органите по чл. 56, ал. 3 от Закона за кредитните институции от информационната система на Централния кредитен регистър EN BG PDF (206KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на ЦКР
EN BG DOC (37KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на ЦКР
EN BG DOCX (33KB)
 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на ЦКР
EN BG DOCX (19KB)
 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на ЦКР
EN BG DOCX (30KB)
 • Приложение № 5 • Номенклатура "Основания за извършване на справки от органи по чл. 56, ал. 3 от Закона за кредитните институции в информационната система на ЦКР"
EN BG PDF (109KB)
 • Приложение № 6 • Списък на активните потребители в WEB-приложението за удостоверения от ЦКР
EN BG DOC (41KB)

Ръководство за използване на електронни услуги от информационната система на ЦКР EN BG PDF (686KB)

Указания за работа на банки, платежни институции и дружества за електронни пари с информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове EN BG PDF (541KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOC (36KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (32KB)
 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (19KB)
 • Приложение № 8 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (27KB)
 • Приложение № 9 • Списък на активните потребители на РБСС
EN BG XLSX (29KB)

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на органи и институции в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове EN BG PDF (396KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOC (36KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (33KB)
 • Приложение № 2а • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на РБСС на частен съдебен изпълнител
EN BG DOCX (41KB)
 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (20KB)
 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр за подразделения в РБСС
EN BG DOCX (31KB)
 • Приложение № 5 • Ръководство за потребители от органи и институции
EN BG PDF (4399KB)
 • Приложение № 6 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (28KB)
 • Приложение № 6а • Регистрационен формуляр при промяна на бизнес потребител на частен съдебен изпълнител в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (34KB)
 • Приложение № 7 • Номенклатура „Основания за извършване на справки от информационната система на РБСС“ и методологически пояснения за нейното използване
EN BG PDF (281KB)
 • Приложение № 8 • Ръководство за използване на B2B услуги от органи и институции
EN BG PDF (1486KB)
 • Приложение № 9 • Списък на активните потребители на РБСС
EN BG XLSX (30KB)
 • Искане за информация от РБСС от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
EN BG DOC (72KB)
 • Искане за информация от РБСС за титуляр по международен номер на банкова сметка IBAN за органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
EN BG DOCX (33KB)
 • Искане за справка от РБСС за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN
EN BG DOCX (33KB)

Ръководство за използване на електронни услуги от информационната система на РБСС EN BG PDF (880KB)

Указание за предоставяне, промяна и закриване на БАЕ кодове и поддържане на регистър на БАЕ кодовете по Наредба № 13 на БНБ EN BG PDF (431KB)

Заповеди

Списък на категориите информация, създавана в БНБ, подлежаща на класификация като служебна тайна, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ EN BG PDF (55KB)

Формуляри

Заявления за Централния кредитен регистър

 • Образeц на заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър за физически лица
EN BG DOC (57KB)

 • Образeц на заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър за юридически лица
EN BG DOC (63KB)

 • Образeц на заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър за наследници по чл. 21, ал. 3 от Наредба № 22 на БНБ
EN BG DOC (67KB)

 • Искане за възстановяване на сума
EN BG DOCX (20KB)

 • Информация по чл. 21а от Наредба № 22 за ЦКР
EN BG DOC (55KB)

Искания за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове

 • Искане за информация от РБСС за физическо лице
EN BG DOC (71KB)

 • Искане за информация от РБСС за юридическо лице
EN BG DOC (69KB)

 • Искане за информация от РБСС от наследници на починало лице
EN BG DOC (66KB)

 • Искане за информация от РБСС за физическо лице - действителен собственик на титуляр на сметка
EN BG DOC (70KB)

 • Искане за информация от РБСС за действителен собственик на юридическо лице - титуляр на сметка
EN BG DOC (69KB)

 • Искане за възстановяване на сума
EN BG DOCX (20KB)

 • Информация по чл. 12а от Наредба № 12 за РБСС
EN BG DOC (66KB)