logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 януари 2010 г.

От 1 февруари 2010 г. Българската народна банка и националната банкова общност се присъединяват към Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време в евро TARGET2. Това е значима стъпка по пътя към интеграцията на България с европейския финансов пазар и платежни инфраструктури, станала възможна след успешната реализация на дейностите по проекта за присъединяване.

В националния системен компонент на TARGET2 (TARGET2-BNB) се включват БНБ и 16 банки участници, както и спомагателната система за обслужване на клиентски преводи в евро на стойност до 50 000 евро, предназначени за изпълнение в определен момент BISERA7-EUR. С присъединяването на националната банкова общност в TARGET2 участват общо 23 държави-членки от Европейския съюз, от които 6 са страни извън еврозоната.

БНБ като централна банка оперира TARGET2–BNB, администрира Националното бюро за услуги на TARGET2 и отговоря за бизнес взаимоотношенията с участниците в компонента и за координацията с Европейската централна банка и участващите централни банки.

Присъединяването към TARGET2 улеснява процеса на конвергенция с европейските платежни системи и пазар в изпълнение на стратегията на БНБ в областта на платежните системи, насочена към намаляване на системния риск и създаване на условия за интегриране с платежната система на еврозоната. Участието в TARGET2 осигурява съвременни механизми за стабилност и непрекъсваемост на бизнес процесите. От икономическа гледна точка присъединяването към TARGET2 оказва влияние върху банките, спомагателните системи, както и върху крайните потребители на платежни услуги. На банките на територията на страната, участващи през националния системен компонент, се предлага услугата „преводи в евро в реално време”, което повишава сигурността и намалява времето за извършване на преводи в евро към банки от страните от европейското икономическо пространство. Участието в системата дава възможност за използване на предимствата на ефективните механизми за сетълмент и управление на ликвидността, предлагани от TARGET2. За платежните системи за малки плащания участието в TARGET2 ще даде възможност за повишаване на конкурентоспособността и разширяване полето на дейност, осигурявайки услуги в евро, съобразени с изискванията на банките и техните клиенти.

От своя страна, банките и платежните системи на територията на страната имат възможност да участват при еднакви ценови условия в съвременна платежна система с модерна техническа инфраструктура, функционалност и организация, както и изключително висока степен на сигурност и ефективност. Системата предлага съвременни механизми за следене и управление на ликвидността в евро, ефективност на разходите и високо ниво на услугите, което оптимизира платежния процес и повишава бързината и сигурността при извършване на преводи в евро за клиентите на банките.

Присъединяването към TARGET2 от 1 февруари 2010 води до натрупване на опит в работата с европейските платежни механизми и е основа за последващо развитие на платежните системи в страната.