logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 март 2012 г.

На 31 март 2012 г. приключва тригодишната програма на Европейския съюз, финансирана по линия на „Европейския инструмент за съседство и партньорство”, за оказване на техническа помощ на централната банка на Египет. Програмата беше успешно реализирана от Европейската централна банка и още 7 централни банки, сред които и Българската народна банка, като целта й беше въвеждането на изискванията на Базел II в египетската банкова система. Изготвени бяха нови наредби, указания и отчетни системи за изпълнение на основните компоненти на Базел II за рамката на капиталовата адекватност в Египет, като на преден план се извежда необходимостта от поддържането на адекватни и подходящи нива на капитал, съизмерими с размера и качеството на управление на рисковете, съпътстващи дейността на банките.

Като част от програмата експертите от БНБ разработиха нова рамка за регулаторен капитал, съобразена не само с Базел II, но и с някои необходими промени, произтичащи от Базел III. Рамката беше тествана в египетската банкова система и предстои да бъде въведена от началото на 2013 г. Във връзка с това приносът на експертите от БНБ при подготовката на количественото изследване на ефекта от въвеждането на новата рамка и анализа на резултатите беше високо оценен. Бяха проведени 15 работни посещения на експерти от БНБ, както и 4 проучвателни мисии в БНБ на специалисти от централната банка на Египет. Въпреки настъпилите политически сътресения в Египет и свързаните с това критични ситуации в египетската банкова система българските експерти изпълниха стриктно ангажиментите си и програмата успя да постигне своите цели.

Освен в Египет прилагането на изискванията на Базел II и подобряването на банковия надзор бяха сред основните области и при двегодишния проект за укрепване на институционалния капацитет на надзорните институции на Черна Гора, приключил през 2011 г. По линия на ЕС БНБ участва в оказването на техническа помощ за централната банка на Сърбия през 2009 г., а със свои експерти - в проектите в Албания и Босна и Херцеговина през 2011 г.

С успешното приключване на всички изброени проекти БНБ разшири и утвърди капацитета и опита си в оказването на техническа помощ в съседни на Европейския съюз региони.