logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 декември 2012 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка разгледа заявлението на „Фактор И. Н.” АД за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция, подадено до БНБ по реда на чл. 10, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). След като установи, че не е налице изпълнение на условията по чл. 10, ал. 4, т. 5, 6, 8 и 10 от ЗПУПС, необходими за издаване на лиценз за платежна институция, Управителният съвет на БНБ на основание чл. 14, т. 1 и 2 от ЗПУПС отказа издаването на лиценз на „Фактор И. Н.” АД за предоставяне на платежни услуги по чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3, буква „в” и т. 6 от ЗПУПС.