logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 декември 2014 г.

Във връзка с някои изявления на адвоката на г-н Цветан Василев и на „Бромак“ ЕООД – г-н Менко Менков, пред телевизия bTV на 16.12.2014 г. и пред телевизия ТV7 на 17.12.2014 г. бихме желали да заявим, че нито едно от изявленията на г-н Менков не отговаря на истината. Същите са тенденциозни, целят да заблудят и манипулират общественото мнение и да окажат неправомерен натиск и влияние чрез медиите върху съдебния състав на Върховния административен съд при решаване на делото, свързано с оспорване отнемането на лиценза на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ). Господин Менков, като всеки правоспособен адвокат, би трябвало да знае, че мястото на съдебните пледоарии и доказателства е в съда, а не в телевизионните студиа. Недопустимо е да се използват медиите в опит за оказване на въздействие върху позицията и аргументите на съда в една или друга посока.

Относно коментарите на адвокат Менков във връзка с представените от представителите на Българската народна банка пълномощни в съдебното заседание по делото, проведено на 15.12.2014 г., обръщаме внимание, че съгласно Административнопроцесуалния кодекс колективните административни органи се представляват от своите председатели, а административен акт, издаден от колективен орган, се подписва от неговия председател. Управителят на Българската народна банка (БНБ) е председател на Управителния съвет (УС) на БНБ и законен представител на институцията. В тази връзка представените в съдебно заседание стандартни пълномощни, с които юрисконсултите от БНБ се явяват по съдебни и административни дела, не са невалидни, но съгласно указанията на съда вече са издадени нови пълномощни от името на УС на БНБ.

Във връзка с призива на адвокат Менков пред съда да се яви целият Управителен съвет на БНБ, за да отговаря за действията си, обръщаме внимание, че само по наказателни дела явяването на подсъдимия е задължително. По граждански и административни дела не е необходимо страните да се явяват лично, а същите се представляват от упълномощени адвокати или юрисконсулти. Обръщаме внимание, че по аналогичен начин акционерите „Бромак“ ЕООД и „Бългериан Акуизишън Къмпани II С.А.Р.Л.“ бяха представлявани в съда от своите адвокати, а не лично от управляващите ги лица.

Всички решения, които Управителният съвет на БНБ е взел във връзка с КТБ от поставянето й под особен надзор на 20 юни 2014 г. до отнемането на лиценза й на 6 ноември 2014 г., са приети при пълно спазване на съответните законови разпоредби. Пълна информация за тези решения може да бъде намерена на интернет страницата на БНБ. Относно многократните коментари, свързани с професионалния опит и квалификация на квесторите на КТБ, заявяваме, че те отговарят на всички законови изисквания в тази насока, за което в БНБ са представени необходимите документи.

Относно твърдението, че 255 000 вложители могат да се присъединят към делото, обръщаме внимание, че това е невъзможно, тъй като в рамките на законовия срок решението от 6.11.2014 г. на УС на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ е обжалвано от по-малко от 30 вложители. Техните жалби са оставени от съда без разглеждане поради това, че не са адресати на административния акт, нямат пряк правен интерес от обжалването му, а имуществените им права са защитени чрез правния институт на гарантирания влог.

Обръщаме внимание освен това, че акционерите и изпълнителните директори на КТБ не са се възползвали от правото си да обжалват решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ под специален надзор от 20.06.2014 г. Те не са обжалвали и решението на УС на БНБ за удължаване на специалния надзор с още два месеца от 16.09.2014 г. С посочените решения са били засегнати лични техни интереси, тъй като с тях акционерите са били лишени временно от право на глас, а изпълнителните директори са били отстранени от длъжност – първоначално за срок от три месеца, а след това за още два месеца. Тези решения са обявени в Търговския регистър и са връчени по съответния ред на „Бромак“ ЕООД, на „Бългериан Акуизишън Къмпани II С.А.Р.Л.“, както и на отстранените от длъжност членове на Управителния и Надзорния съвет на КТБ. След като тези лица не са обжалвали посочените решения, независимо че са имали право на това, те са се съгласили с извършената промяна в ръководството на банката и с управлението й от квестори.

Не на последно място следва да отбележим, че намаляването на цената на акциите на КТБ, които акционерите са притежавали, е резултат от порочните банкови практики и лошото управление на банката, довело до реализиране на огромни загуби. Пряка отговорност за състоянието на банката носят и мажоритарните акционери, които са имали свое представителство в Надзорния съвет на банката, съответно и в Управителния съвет, който по закон се избира от Надзорния съвет. Отнемането на лиценза на банката представлява логично и законоустановено следствие от влошеното финансово състояние, довело до отрицателния собствен капитал на КТБ.

Списък с вещи лица, утвърден от председателя на ВАС, на основание чл. 151, ал.4 от Закона за кредитните институции е обнародван в Държавен вестник, с извършването на справки в който очевидно адвокат Менков се затруднява.

По отношение на въпроса защо държавна помощ не е била предоставена на КТБ БНБ нееднократно е разяснявала публично, включително в своите прессъобщения, които и до днес са достъпни на интернет страницата на централната банка, че Европейската комисия разрешава предоставянето на държавна помощ в страните – членки на Европейския съюз, при спазване на стриктни и точно определени правила и съобразно съответните европейски правни актове. Както към момента на поставянето й под специален надзор, така и след това до отнемането на лиценза, КТБ не отговаряше на посочените условия. За отбелязване е и фактът, че държавна помощ така и не беше поискана от бившето ръководство на КТБ.