logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 януари 2015 г.

Днес в 15.58 ч. на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание бе внесено предложение с вх. № 507-00-2/29.01.2015 г. от името на управителя на БНБ г-н Иван Искров за избора на г-н Димитър Костов за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор”.

Предложението се прави във връзка с освобождаването на г-н Цветан Гунев от длъжността подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор“ с решение на Народното събрание от 21.01.2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2015 г.).

Управителят на БНБ посочва в предложението си следните мотиви:

Г-н Димитър Костов е бил подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, от 11 юни 2005 г. до 11 юни 2011 г. С решение на Народното събрание от 08.04.2011 г. той е избран за подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, за нов 6-годишен мандат, който е започнал на 12.06.2011 г. След излизането на г-н Гунев в отпуск от средата на юни 2014 г. г-н Костов, успоредно с изпълнение на своите задължения на ръководител на управление „Банково“, осъществява и оперативното наблюдение, контрол и координация на дейността на управление „Банков надзор“.

Г-н Димитър Костов е добре познат и уважаван професионалист не само от банковата и професионална общност в нашата страна, но и от Европейската система от централни банки (ЕСЦБ) и международните финансови институции, където е алтернативен гуверньор за България (институциите от групата на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие). През близо десетгодишния период на работата си в БНБ г-н Костов успя професионално, безконфликтно и с високо чувство за отговорност да затвърди не само моето и на колегите си от БНБ, а и на българската професионална общност доверие като подуправител на банката, но и успя да защити интересите и имиджа на страната в редица международни институции в качеството си на заместник-управител за България, посочва в мотивите си г-н Иван Искров.

Според управителя на БНБ, през дългогодишната си дейност като подуправител, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, г-н Костов безспорно доказа, че има висока квалификация в областта на банковото дело с познания и опит както в конкретната технология и бизнес процеси на финансовото посредничество, така и в областта на функциите и отговорностите на централната банка. Опитът в областта на публичните финанси и особено в Министерството на финансите в изключително трудния за България икономически преход в началото на 90-те години на миналия век, му дава хладнокръвие, трезв и прагматичен поглед върху макроикономическите баланси и процеси в страната. Добрите му управленски умения позволиха успешна реализация на редица проекти на БНБ, банковата общност и ЕСЦБ, свързани с платежната инфраструктура на страната.

По-важните изпълнени задачи под негово пряко ръководство са: сливането на двата оператора на платежни системи – БОРИКА и „Банксервиз“, в едно дружество със сериозен капацитет да посрещне нарастващата конкуренция на европейския пазар; осигуряването на свързаността на българската банкова система с еврозоната по осъществяването на платежни услуги посредством включване в ТАРГЕТ 2 и изграждането на спомагателна система за плащания на дребно в евро на територията на страната (БИСЕРА 7); своевременно изготвяне на адекватни предложения в областта на използването на минималните задължителни резерви като важен инструмент на антицикличната политика на БНБ; успешното внедряване на нова банкова счетоводна система, с което БНБ изравни своята практика с водещите централни банки в еврозоната; установяване на консервативна политика по лицензиране и надзор над платежните институции и платежните системи; осигуряване на своевременно и успешно транспониране на европейските директиви по платежните услуги, окончателност на сетълмента и електронните пари и много други задачи.

Г-н Димитър Костов владее английски език, което е задължително условие с оглед на дейността на БНБ, особено в международен план. Не членува в политически партии.

В допълнение, кандидатурата на г-н Костов като специалист с близо десетгодишен опит като подуправител, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, е особено подходяща и с оглед предстоящите през 2015 г. оценки на дейността и промени в практиките на управление „Банков надзор“ на БНБ, за чието успешно осъществяване са необходими сериозен опит и познания.

Във връзка с проведена кореспонденция през лятото на 2014 г. с Европейския банков орган през първата половина на 2015 г. предстои извършване на поискания от БНБ в началото на юли 2014 г. независим преглед на качеството, капацитета, практиките и процедурите на управление „Банков надзор“ в БНБ.

Успоредно с това, през октомври 2014 г. вицепрезидентът на Световната банка, отговарящ за Европа и Централноазиатския район, и ръководителят на звеното за парични и капиталови пазари на МВФ в отговор на наше писмено запитване потвърдиха пред БНБ и Министерството на финансите, че по Програмата за оценка на финансовата система (FSAP) може да бъде организирана мисия в България не по-рано от средата на 2015 г. Като част от първия етап от FSAP към настоящия момент в БНБ се извършва самооценка на съответствието на надзорните практики в България с „основните базелски принципи“ (Вasel Core Principles for Effective Banking Supervision of 14 Sept. 2012)

През първото тримесечие на 2015 г. предстои въвеждането в българското законодателство на Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. В тази връзка следва да бъдат изготвени планове за възстановяване и планове за преструктуриране на българските кредитни институции в съответствие с изискванията на директивата и с указанията на Европейския банков орган, както и да бъдат разработени и въведени на законово и подзаконово ниво различните видове инструменти за преструктуриране съгласно европейската правна рамка.

Посочените комплексни промени в нормативната уредба, както и необходимостта от извършване на реформи в дейността на банковия надзор, изискват ръководството на управлението да бъде поверено на човек, притежаващ сериозен опит в банковата система и финансовите регулации, както и необходимите личностни и мениджърски качества. От друга страна, независимо че в управление „Банков надзор“ работят немалко добри специалисти, на този етап е необходимо да бъде внесен нов поглед, с което да се подпомогнат текущите процеси на преценка и анализ на надзорната дейност, с оглед подобряване на надзорните практики, оптимизиране организацията на работата и ясно дефиниране на отговорностите. Според управителя на БНБ посочените цели се постигат чрез предлаганата кандидатура на г-н Костов, който притежава безспорен професионален капацитет и висока репутация, има достатъчно опит и познания във финансовия сектор, като същевременно досега не е бил непосредствено ангажиран в банковия надзор.

Управителят на БНБ г-н Иван Искров вярва, че предложеният кандидат за подуправител на БНБ и ръководител на управление „Банков надзор” заслужава доверието на народните представители и отправя призив към тях да дадат положителния си вот за кандидатурата в кратки срокове.