logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 април 2015 г.

Днес Управителният съвет на БНБ на основание чл. 12, ал. 1, т. 6 от Закона за гарантиране на влоговете в банките одобри Отчета за изпълнение на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) за 2014 г.

Бюджетът за административните разходи на Фонда за 2014 г. е одобрен с Решение на УС на БНБ от месец май 2014 г. с обща сума на разходите от 1 671 860 лева. С Решение от месец ноември 2014 г. на УС на БНБ бе одобрено увеличение на разходите със 100 000 лева във връзка с поетия ангажимент при изплащане на гарантираните влогове в Корпоративна търговска банка АД таксите за междубанкови преводи да са за сметка на ФГВБ.

Отчетените разходи са в размер на 1 464 879.60 лева, с което е постигната икономия от 306 980 лева или около 17 на сто спрямо утвърдения бюджет. Постигнатите икономии са в резултат на добро текущо управление и оптимизиране на разходите при осигуряване на нормални условия за изпълнение на възложените със закона функции и задачи на Фонда.