logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 май 2015 г.

На 5 май 2015 г. в системата за регистрация и сетълмент на ДЦК (BNBGSSS), оперирана от БНБ, се включи RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA, АUSTRIA, като директен участник от държава-членка по реда на чл.3, ал.1, т.4 и чл.5, ал.6 на Наредба № 5 на МФ и БНБ за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с ДЦК, емитирани на вътрешния пазар, като за всички сделки и операции с тях се прилага действащото българско законодателство. С това участниците в BNBGSSS стават 30.