logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 септември 2015 г.

Днес се проведе заседание на Комисията, назначена да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в откритата процедура по Закона за обществените поръчки за избор на финансов консултант за оценка на активите на банките в България.

Провеждането на процедурата “Управление на проекти, организация на дейности и финансови консултантски услуги” за оценката на качеството на активите е свързано с изпълнение на мерките, заложени в управленската стратегия, представена от Управителя на БНБ г-н Димитър Радев.

До обявения краен срок, 23.09.2015 г., за участие бяха подадени три оферти от 3-ма участника. Това са Оливър Уаймън ГмбХ (Oliver Wyman), Мазарс LLP (Mazars LLP) и „Делойт България“ ЕООД.

Комисията трябва да приключи своята работа и да обяви резултатите в рамките на 60 (шестдесет) работни дни от датата на отваряне на офертите (днес, 24.09.2015 г.).