logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 октомври 2015 г.

Във връзка с обявените структурни промени в Българската народна банка, които влизат в сила от 1 ноември 2015 г., новоназначените директори в БНБ са, както следва:

Боян Бончев e назначен за директор на дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“.

Г-н Бончев е работил в управление „Банков надзор“ на БНБ до 2008 г. като главен инспектор и ръководител на екип, а в последствие е бил директор на дирекция „Управление на риска“ в търговска банка, където професионалните му ангажименти са покривали области като контрол на кредитната дейност, мониторинг на кредитния портфейл и управление на пазарния, ликвидния и операционния риск. Г-н Бончев е ръководил и участвал в проекти по прилагане на стандартите Базел II и Базел III. Боян Бончев е магистър по финанси, завършил е Университета за национално и световно стопанство, преминал е програма за обучение в сферата на банковото дело към Университет Джорджтаун, САЩ. Владее английски език.

Нели Драгинова е назначена за Главен юрист на БНБ.

Г-жа Драгинова е служител на БНБ от 2011 г., като последователно е заемала длъжностите старши юрисконсулт и водещ юрисконсулт в дирекция „Правна“ на БНБ, а преди това е работила като адвокат в областта на търговското право и процесуално представителство. До момента изпълняваше временно длъжността на Главен юрист. Член е на Правния комитет към Европейската система от централни банки. Г-жа Драгинова е магистър по право, завършила е СУ „Св. Климент Охридски“ с допълнителни специализации в областта на международноправната защита на правата на човека по практически програми на Международната асоциация на адвокатите и Колеж по право на Англия и Уелс. Владее английски език.

Веселка Панева е назначена за директор на новата дирекция „Дистанционен надзор” в управление „Банков надзор”.

Г-жа Панева работи в управление „Банков надзор“ на БНБ от 1995 г., като до момента е началник-отдел „Банкови анализи” в дирекция „Макропруденциален надзор и финансова стабилност”. Г-жа Панева е постоянен представител в работната група за макропруденциални инструменти към Консултативния технически комитет на Европейския съвет за системен риск.

В продължение на една година, от 2014 до 2015 г. е работила в Bank of England. Веселка Панева е магистър по счетоводство и контрол, завършила e Университета за национално и световно стопанство. Владее английски език.

Михаил Димов е назначен за директор на дирекция „Платежен надзор” в управление „Банково”.

Г-н Димов работи в управление „Банково“ от 2006 г., като последователно е заемал длъжностите експерт и ръководител екип „Политика на платежните системи“. В периода 2011 г. – 2012 г. г-н Димов е работил като експерт в главна дирекция „Плащания и пазарна инфраструктура“ на Европейската централна банка. Г-н Димов е постоянен представител в работната група по политика на платежните системи към Комитета по платежни и сетълмент системи към Европейската система на централни банки и алтернативен представител в Комитета по платежни и сетълмент системи към Европейската система на централни банки. Михаил Димов е магистър по финанси, завършил е Университета за национално и световно стопанство. Владее английски език.

Румяна Хампарцумян е назначена за директор на дирекция „Методология и финансови пазари“ в управление „Банково”.

Г-жа Хампарцумян работи в БНБ, управление „Банково“ от 2009 г., като последователно е заемала длъжностите експерт в отдел „Платежни системи“ и началник на отдел „Надзор на платежните системи“. Преди постъпването си в БНБ г-жа Хампарцумян работи като експерт в търговска банка в областта на картовите разплащания. Представител е в Работната група по платежен надзор към Комитета за платежни и сетълмент системи на Европейската централна банка, Комитета за плащанията и Експертната група по банково дело, плащания и застраховане към Европейската комисия и участва в експертни заседания на Работна група „Финансови услуги“ към Съвета на Европейския съюз. Г-жа Хампарцумян притежава магистърска степен по финансово и счетоводно управление от Lancaster University и бакалавър по финанси от McGill University. Владее английски и френски език.

Светла Николова e назначена за директор на дирекция „Платежни системи”.

Г-жа Николова работи в БНБ, управление „Банково“ от 1997 г., като последователно е заемала длъжностите експерт и главен експерт, а от 2010 г. г. е началник-отдел „Платежни системи“. Тя има съществен принос за дефинирането и успешната реализация на значими проекти за развитие на плащанията и платежната инфраструктура в страната – внедряването на националната система за брутен сетълмент в реално време RINGS през 2003 г., въвеждането на международен формат IBAN на банковите сметки през 2006 г., внедряването на националния системен компонент на TARGET2 (TARGET2-BNB) през 2010 г. Г-жа Николова е постоянен представител на БНБ в Комитета за платежни и сетълмент системи към Европейската система на централни банки и в Европейския форум на националните SEPA координационни комитети към Европейската комисия. Г-жа Николова е магистър по бизнес администрация. Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Erasmus University, Ротердам. Владее английски език.