logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 ноември 2015 г.

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ прие решение да започне публикуване на прогнозите на БНБ за основни макроикономически показатели.

Прогнозите ще се публикуват два пъти годишно в брой втори и брой четвърти на изданието „Икономически преглед“, в което ще има раздел, представящ годишните прогнози на БНБ по основни макроикономически показатели за текущата и следващите две години. Ще бъдат публикувани прогнози за: годишен темп на изменение на реалния БВП и на компонентите му по метода на разходите за крайно използване; инфлация по ХИПЦ в края на годината и по основни групи стоки и услуги; годишен темп на изменение на заетите; равнище на безработица; годишен темп на изменение на разходите за труд на единица продукция; годишен темп на изменение на производителността на труда; годишен темп на изменение на вземанията на банките от неправителствения сектор, включително за нефинансови предприятия и за домакинства; годишен темп на изменение на депозитите на неправителствения сектор в банките; текуща сметка и основните й компоненти в процент от БВП.

Публикуването на тези прогнози има за цел запознаване на домакинствата и фирмите с оценките на БНБ за развитието на българската икономика и съответства на най-добрите световни практики на централните банки.

Първата публикация на прогнозите ще бъде в „Икономически преглед“ брой 4/2015 г., който ще бъде издаден през първото тримесечие на 2016 г.