logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 ноември 2015 г.

Управителният съвет на БНБ определи общата сума на вноската на банковата система към Фонда за преструктуриране на банки за 2015 г. в размер на 82 170 хил. лв. и нейното разпределение по банки.

Решението е прието на основание параграф 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.