logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 ноември 2015 г.

Управителният съвет на Българската народна банка прие нова Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка (Наредба № 21 на БНБ), която влиза в сила от 4 януари 2016 г.

С новата Наредба № 21 на БНБ се правят следните по-значими промени:

- въвежда се определение за „свръхрезерви” на банките в БНБ;

- въвежда се прилагане на отрицателен лихвен процент за свръхрезерви, когато лихвеният процент за депозитното улеснение на Европейската централна банка е отрицателен. Запазва се прилагането на нулев лихвен процент за свръхрезерви, когато лихвеният процент за депозитното улеснение на Европейската централна банка е положителен или нулев;

- отпада признаването за резервни активи на средства на банките по сметки в националния системен компонент TARGET2-BNB.

Поради многобройните промени Управителният съвет на Българската народна банка прие изцяло нова Наредба № 21 на БНБ, а досега действащата наредба, приета през 1998 г., беше отменена.

В допълнение на промените в Наредба № 21 на БНБ Управителният съвет на Българската народна банка направи промени в лихвените проценти, приложими като санкция за неизпълнение от банките на изискванията за задължителни минимални резерви. Тези промени ще бъдат отразени в Бюлетина за лихвените проценти по резерви на банките в БНБ.