logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 януари 2018 г.

На свое заседание, проведено на 25 януари 2018 г., Управителният съвет на Българската народна банка издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Датекс Пеймънт Технолоджи“ ЕАД на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че заявителят е предоставил всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени условията за издаване на лиценз по чл. 10, ал. 4 и 5 от ЗПУПС и съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.

На база издадения лиценз „Датекс Пеймънт Технолоджи“ ЕАД ще може да извършва платежни услуги по чл. 4, т. 5, предложение второ от ЗПУПС - приемане на плащания с платежни инструменти.