logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

9 март 2018 г.

В рамките на ежегодния конкурс на Българската народна банка (БНБ) за стипендианти Управителният съвет на БНБ взе решение да присъди стипендии за 2018 г. на:

• Адриан Атанасов Калчев – студент в Икономически университет – Варна, специалност „Счетоводство и контрол“; и

• Георги Атанасов Демирев – студент в Barcelona Graduate School of Economics, специалност Economics.

На 8 март в БНБ в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката беше връчено удостоверение на един от победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2018 година – Адриан Атанасов Калчев.

Основната цел на стипендиантската програма на БНБ е да подпомага студенти и докторанти в разработването на теми, свързани с мандата и дейността на БНБ. Изискванията към кандидатите и условията на конкурса за стипендианти на БНБ са публично достъпни на интернет страницата на централната банка тук.

Документи за участие в конкурса подадоха общо 30 кандидати, от които 10 докторанти и 20 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (студенти магистри). Двама от кандидатите се обучават в университети в чужбина, а 28 – в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурсната процедура 27 кандидати.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема: за студентите магистри – „Банките в променящия се пазар на платежни услуги”, а за докторантите – „Защо са необходими макропруденциални инструменти”. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти.

След като разгледа получените оценки на есетата и документите на кандидатите, Комисията покани на втория етап, интервю, шестима кандидати – трима студенти магистри и трима докторанти. На събеседването се явиха всички поканени. Кандидатите имаха възможност да представят и аргументират тезите си, да определят сферата на интересите си и да проведат дискусия с членовете на Комисията. Въз основа на представените документи на кандидатите, есетата и получените рецензии и оценки, както и на проведените интервюта, членовете на Комисията направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите. След обсъждане и при съблюдаване на Вътрешните правила Комисията предложи на Управителния съвет на БНБ да присъди две стипендии на студенти магистри за 2018 г. и да не присъжда стипендия на докторант.

В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от 2004 г. до януари 2018 г.) са кандидатствали общо 378 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 32.Снимки