logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 април 2018 г.

Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, която отменя настоящата Наредба № 3 на БНБ от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Новата Наредба № 3, както и досега действащата Наредба, урежда откриването и воденето на платежни сметки, изискванията към изпълнението на платежни операции и коригиращи преводи, изискванията към изпълнението на платежни операции чрез платежни и предплатени карти, изчисляването и прилагането на приемливи такси за услугите по платежна сметка за основни операции, като е извършен необходимият преглед и актуализация на разпоредбите в съответствие с новия Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), в сила от 6 март 2018 г., и Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар.

Освен това новата Наредба № 3 на БНБ въвежда изисквания към доставчиците на платежни услуги относно управлението на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността при предоставянето на платежни услуги, и докладването на значими инциденти. С наредбата се определя и националният списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, функционирането на интернет страници за съпоставяне на таксите, формата и съдържанието на документа с информация за таксите и отчета за таксите. Тези разпоредби произтичат от изискванията на новия ЗПУПС, както и от насоки на Европейския банков орган и делегирани регламенти и регламенти за изпълнение на Европейската комисия, издадени в края на 2017 г. и началото на 2018 г.