logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 май 2018 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 30 май 2018 г. на „Насоки относно надзора на значими клонове“ EBA/GL/2017/14 (16/02/2018), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница. Решението е взето на основание чл. 151, ал. 1, във връзка с чл. 79а, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.

Тези насоки имат за цел да улеснят сътрудничеството и координацията между компетентните органи, участващи в пруденциалния надзор на значими клонове на институциите на ЕС, установени в друга държава членка.

Насоките осигуряват рамка за идентифициране на значими клонове посредством обща оценка, извършена от компетентните органи за значението на клоновете за институцията или финансовата стабилност в приемащата държава членка. Насоките предлагат набор от принципи, които компетентните органи следва да спазват при извършването на оценки на риска на институцията, разполагаща с такива значими клонове, като например обмен на надзорни данни и информация, планиране на надзорни дейности, проверки и инспекции на място, прилагане на надзорни и предпазни мерки и разпределение на задачите между органите.

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.