logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 май 2018 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2019 г. на „Насоки относно вътрешното управление“ EBA/GL/2017/11 (21/03/2018), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница. Решението е взето на основание чл. 151, ал. 1, във връзка с чл. 79а, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.

Насоките имат за цел да хармонизират правилата, процесите и механизмите за вътрешно управление на институциите в съответствие с изискванията на Закона за кредитните институции и при отчитане на принципа на пропорционалност. Банките следва да прилагат насоките, като ги внедрят в своите вътрешни правила, процеси и системи, съгласно чл. 74а от Закона за кредитните институции. Българската народна банка ще уведоми Европейския банков орган за решението си да прилага настоящите насоки.

Считано от 1 януари 2019 г. се отменят „Указания на БНБ за вътрешно управление в банките“.

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.