logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 май 2018 г.

Днес на основание чл. 120, ал. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи и чл. 35, ал. 1 и 2, във връзка с § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, Българската народна банка публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции. Банките прилагат приемливи такси за услугите по платежна сметка за основни операции, изброени в приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, най-късно от 1 август 2018 г.