logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 май 2018 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА СВЕТОВЕН
КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ

• Всички 29 централни банки от ЕСЦБ публикуваха Заявления за спазване на Кодекса

• Всички 29 централни банки от ЕСЦБ насърчават участниците на валутния пазар да спазват Кодекса

Всички централни банки от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) решително подкрепят и насърчават възприемането на Световния кодекс за поведение на валутните пазари (Кодекса). Днес седем от централните банки от ЕСЦБ, включително Българската народна банка, едновременно публикуваха Заявления за спазване на Кодекса, следвайки 22 централни банки от ЕСЦБ, съответно през ноември 2017 г. и февруари 2018 г. Чрез публикуването на тези заявления всички централни банки от ЕСЦБ показват, че те се ангажират да спазват принципите на Кодекса, когато действат като участници на валутния пазар, и потвърждават, че вътрешните им практики и процеси са приведени в съответствие с принципите на Кодекса. С тези Заявления за спазване те подчертават, че принципите на Кодекса са важни за насърчаване почтеността и ефективното функциониране на валутния пазар на едро. За да се постигне изцяло целта на Кодекса, централните банки от ЕСЦБ ще продължат също да насърчават спазването му от всички участници на валутния пазар.

Следните централни банки от ЕСЦБ публикуват днес Заявление за спазване: Българска народна банка, Bank of Greece, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Central Bank of Malta, Banka Slovenije и Národná banka Slovenska.

Забележка: ЕСЦБ включва Европейската централна банка и националните централни банки на всички държави – членки на Европейския съюз, независимо дали са приели еврото или не:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка, Česká národní banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank, Sveriges Riksbank, the Bank of England, European Central Bank.Прикачени файлове

Заявление за спазване на световен кодекс за поведение на валутните пазари Изтегли PDF (112 KB)