logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 май 2018 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2021 г. на „Насоки относно оценката на параметрите PD и LGD и третирането на експозиции в неизпълнение“ EBA/GL/2017/16 (23/04/2018), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

В насоките се посочват изискванията за оценка на вероятността от неизпълнение (PD) и на загубата при неизпълнение (LGD), включително LGD за експозиции в неизпълнение (LGD в неизпълнение) и най-добра приблизителна оценка на очакваната загуба (ELBE), в съответствие с трета част, дял II, глава 3, раздел 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, чл. 159 от същия регламент и окончателния проект на регулаторните технически стандарти на ЕБО за методологията за оценка на базата на вътрешнорейтинговата система EBA/RTS/2016/03 (РТС за методологията за оценка на базата на IRB) от юли 2016 г.

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.