logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 юли 2018 г.

Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба № 37 за вътрешните експозиции на банките. С наредбата се уреждат изискванията към вътрешните правила и процедури за формиране, наблюдение и докладване на вътрешните експозиции, които банките следва да приемат, за да осигурят, че са идентифицирали всички формирани от тях вътрешни експозиции и че отчитат адекватно рисковете, свързани с тях.

В наредбата е дадена подробна уредба и на начина, по който банките трябва да изчисляват вътрешните експозиции. Предвижда се размерът на експозициите да се определя на база на тяхната брутна балансова стойност, съответно номинална стойност за задбалансовите експозиции, без да се отчитат намаленията и корекциите в размера им, произтичащи от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Също така наредбата регламентира отчетността и уведомленията, които банките трябва да представят на БНБ във връзка с вътрешните експозиции на банките. Предвидено е банките да подават тримесечни отчети по образец, утвърден от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“. Според наредбата този образец ще се използва от банките и при изпращане на уведомления за формиране на нови вътрешни експозиции.