logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 октомври 2018 г.

На свое заседание, проведено на 25 октомври 2018 г., Управителният съвет на Българската народна банка издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Изипей“ АД на основание чл. 37, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че заявителят е предоставил всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени условията за издаване на лиценз по чл. 10, ал. 4-7 от ЗПУПС и съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

На основание чл. 37, ал. 3 от ЗПУПС с издаването на лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари лицензът на „Изипей“ АД за извършване на дейност като платежна институция се обезсилва, като дружеството ще продължи да предоставя платежни услуги като допълнителна дейност по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗПУПС.