logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 ноември 2018 г.

На проведено на 4 октомври 2018 г. заседание Управителният съвет (УС) на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) десет банки на основание чл. 9, ал. 8, във връзка с чл. 9, ал. 1 и съгласно критериите по чл. 9, ал. 7 от Наредба № 8 и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган1. УС на БНБ определи ниво на буфер за ДСЗИ, съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 8, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Банки

Размер на буфер за ДСЗИ

Считано от 1 януари 2019 г.

Считано от 1 януари 2020 г.

УниКредит Булбанк АД

0.75%

1.00%

Обединена българска банка АД

0.75%

1.00%

Първа инвестиционна банка АД

0.75%

1.00%

Банка ДСК EАД

0.75%

1.00%

Сосиете Женерал Експресбанк АД

0.50%

0.75%

Райфайзенбанк (България) ЕАД

0.50%

0.75%

Юробанк България АД

0.50%

0.75%

Централна кооперативна банка АД

0.50%

0.75%

Българска банка за развитие АД

0.25%

0.50%

Банка Пиреос България АД

0.25%

0.50%

В съответствие с чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 7 от Наредба № 8 оповестяването на решението се извършва един месец след уведомлението до Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

Разделът за капиталовите буфери на интернет страницата на БНБ е актуализиран съгласно взетото решение.

___________

1 Насоки относно критериите за определяне на условията за прилагане на член 131, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС (Директива за капиталовите изисквания) във връзка с оценяването на други системно значими институции (Д-СЗИ), EBA/GL/2014/10