logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 ноември 2018 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Овергаз Капитал“ АД на основание чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че заявителят не е представил необходимите сведения и документи за установяване изпълнението на изискванията на чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 4 и 5 от ЗПУПС, както и че представените документи съдържат непълна информация.