logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 декември 2018 г.

Управителният съвет на БНБ взе решение, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, влизащото в сила от 1 октомври 2019 г. ниво на антицикличния капиталов буфер в размер на 0.5%, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, да се прилага и през първото тримесечие на 2020 г.

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, при определяне на нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1, така и съответните насоки на ЕССР и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. Към края на третото тримесечие на 2018 г. изчисленото според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология съотношение кредит/БВП възлиза на 97.8%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-43.3 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Независимо от това вземанията на местната банкова система от неправителствения сектор нарастват с най-високите си годишни темпове на растеж от средата на 2009 г., като активизирането на кредитната дейност е по-ясно изразено в сегмента на кредитите за домакинства. Растежът на жилищните кредити допринася за увеличението на цените на жилищата, което от своя страна допълнително стимулира търсенето на заемни ресурси при финансиране на покупката им. Бързото нарастване на кредита може да създаде циклични рискове, които да се материализират при бъдещо покачване на лихвените нива или отслабване на икономическата активност. Такива развития биха довели до потенциално влошаване на способността на кредитополучателите за обслужване на задълженията и съответно до ново нарастване на необслужваните кредити.

За да се ограничат ефектите от реализация на кредитния риск е важно банките да прилагат консервативни кредитни стандарти, както и да не допускат ерозия на капиталовата и ликвидната си позиция. С антицикличния буфер се цели благоприятните икономически условия да бъдат използвани за съхраняване и допълнително засилване на капиталовата позиция на банковата система, с което да се увеличи устойчивостта на кредитните институции към бъдеща реализация на кредитен риск.

Нивото на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, остава 0% до края на третото тримесечие на 2019 г. и 0.5% за четвъртото тримесечие на 2019 г., като Българската народна банка може да вземе решение и за по-ранно увеличение на буфера и да го оповести съгласно чл. 5, ал. 5 и ал. 7, т. 6 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките. Решение за нивото, приложимо през второто тримесечие на 2020 г., Управителният съвет на БНБ ще вземе през март 2019 г.

Допълнителна информация за използваната методология и миналите решения може да се намери в раздел „Капиталови буфери“.