logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 февруари 2019 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка взе решение за прилагане на следните насоки, издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница:

• „Насоки относно стрес тестването на институциите” по чл. 108 и чл. 109 от Директива 2013/36/ЕС” (EBA/GL/2018/04) – считано от 1 януари 2019 г.

• „Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл” (EBA/GL/2018/02) – считано от 30 юни 2019 г., като насоките ще бъдат отразени за първи път при вътрешния анализ на адекватността на капитала на банките за 2019 г.

• „Преразгледани насоки относно общите процедури и методология за процеса на надзорен преглед и оценка и надзорните стрес тестове, за изменение на EBA/GL/2014/13 от 19 декември 2014 г.” – считано от 31 март 2019 г.