logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 април 2019 г.

Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 10 за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките.

Наредбата се базира на досегашната нормативна уредба относно вътрешния контрол в банките, като са разширени изискванията към банките по отношение на тяхната вътрешна организация и са усъвършенствани разпоредбите относно вътрешния контрол в съответствие с изискванията на Закона за кредитните институции и Насоките относно вътрешното управление, приети от Европейския банков орган.

С наредбата са детайлизирани изискванията към политиките, правилата и процедурите на банките за вътрешната организация и управление на банките и е уредено тяхното минимално съдържание. Предвидено е банките да организират своята дейност и да разработят вътрешните си политики, правила и процедури съобразно големината, естеството, мащаба и сложността на извършваните от тях дейности и на рисковете, на които са изложени, като са предложени конкретни критерии, които следва да отчетат за осигуряване на съответствието им с индивидуалния рисков профил и бизнес модел на банката.

Систематизирана е рамката за вътрешен контрол, като са уредени трите нива на защита, които всяка банка трябва да изгради – оперативен контрол, управление на риска и нормативно съответствие и вътрешен одит. Регламентирани са изискванията към всяко от тези нива, като по отношение на нормативното съответствие се предвижда създаване на независима служба за нормативно съответствие, която трябва да осигурява адекватно идентифициране, измерване и управление на риска, свързан с нормативното съответствие.