logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 април 2019 г.

Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките.

С наредбата се уреждат изисквания за репутация, квалификация и професионален опит към ръководителя на структурата за управление на риска.

Предвижда се задължението на банките за създаване на комитет по риска да се прилага само за значимите банки, като е предложена и дефиниция на понятието. Регламентиран е минималният числен състав на комитета и изискване за наличие на независими членове. Уредено е изрично правото на достъп на комитета по риска до цялата информация, която му е необходима за изпълнение на неговите функции, включително да изисква сведения и документи.