logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 май 2019 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 1 юли 2019 г. на „Насоки относно определянето на видовете експозиции, свързани с висок риск“ (EBA/GL/2019/01 от 17 януари 2019 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

С тези насоки (и единствено за техните цели) са представени определения за понятията „рисков капитал“ и „дялов капитал“, както са посочени в Регламент (ЕС) № 575/2013.

С тези насоки се поясняват и понятията за инвестиции в дружества за рисков капитал и инвестиции в дялов капитал, както е посочено в Регламента. Посочват се също кои видове експозиции трябва да се свързват с особено висок риск и при какви обстоятелства.

Пълния текст на Насоките можете да намерите тук.