logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 май 2019 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 20 май 2019 г. на „Насоки относно критериите за ОПС за секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа“ (EBA/GL/2018/08 от 12 декември 2018 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

С тези насоки се определят критериите за опростеност, прозрачност и стандартизираност (ОПС) на секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа (ОАТЦК) в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации.

Пълния текст на Насоките можете да намерите тук.