logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 май 2019 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 31 декември 2019 г. на „Насоки относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции“ (EBA/GL/2018/10), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

С тези насоки се определят образци относно оповестяването от кредитните институции на необслужвани и преструктурирани експозиции, както и на активи, придобити от обезпечения по необслужвани експозиции. Насоките се прилагат по отношение на кредитните институции, които подлежат на всички или някои от изискванията за оповестяване, посочени в осма част от Регламент (ЕС) № 575/2013. Насоките се прилагат по отношение на експозициите, които отговарят на определенията за „необслужвани“ и „преструктурирани“, изложени в приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията.

Пълния текст на Насоките можете да намерите тук.